Zapošljavanje i rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj

Dozvola za rad

 a) državljanin treće zemlje

U Republici Hrvatskoj državljanin treće zemlje može raditi na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada koja se može izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote. Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20) propisane su kategorije državljana trećih zemalja koji temeljem svog statusa mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.

Zahtjev za izdavanjem dozvola za boravak i rad se podnosi nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje, sjedišta poslodavaca ili mjestu rada državljanina treće zemlje. – O zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu rada (dozvole za boravak i rad) odlučuje policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

b) osobe pod međunarodnom zaštitom

U Republici Hrvatskoj osobe pod međunarodnom zaštitom mogu raditi bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.

Tražitelj azila pravo na rad stječe po isteku roka od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za azil o kojem Ministarstvo unutarnjih poslova nije odlučilo, ako tražitelj azila svojim postupanjem nije utjecao na razloge nedonošenja odluke.

c) državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i državljani Švicarske Konfederacije  – primjenjuje se Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i  članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 66/19 i 53/20).

U Republici Hrvatskoj državljani država članica EGP-a i državljani Švicarske Konfederacije mogu pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno potvrde o prijavi rada.

Traženje posla u Republici Hrvatskoj

Strani državljani u Republici Hrvatskoj mogu tražiti posao:

  • preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ – uz pomoć savjetnika za zapošljavanje ili na web portalu “Burza rada”),
  • putem agencija za posredovanje pri zapošljavanju,
  • na Internetu i
  • u oglasima objavljenima u javnom tisku.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prilikom prijave u evidenciju HZZ-a nezaposlenoj osobi dodjeljuje se savjetnik za zapošljavanje koji će pomoći u definiranju radnog potencijala, aktivnostima kojima će poboljšati njezinu zapošljivost, u definiranju zanimanja u kojima ima najveće šanse za zapošljavanje, pružit će joj informacije o stanju na tržištu rada, pravne savjete ili pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, sastavljanju životopisa i dr.

Na HZZ se prijavljuje uz predočenje:

  • važeće identifikacijske isprave iz zemlje porijekla (osobna iskaznica ili putovnica)
  • svjedodžbe o završenoj školi ili diplome
  • podatka o osobnom identifikacijskom broju (OIB)

Više                                                                                                              

 

Zapošljavanje u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos može se zasnovati na određeno ili neodređeno vrijeme, puno ili nepuno radno vrijeme.

Ugovor o radu mora se sklopiti u pisanom obliku, a ako poslodavac ne ponudi potpisivanje ugovora o radu, dužan je izdati potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu i to prije početka rada.

Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Poslodavac je dužan radniku dostaviti primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku od osam dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja prema posebnom propisu.

Kome se obratiti u slučaju problema s poslodavcem?

Ako postoji opravdana sumnja da poslodavac krši prava i obveze iz ugovora o radu, može podnijeti prijavu Državnom inspektoratu, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb, tel: 01 2375 100 centrala

→ e-pošta: pisarnica.dirh@dirh.hr 

https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

Inspekcija rada (radni odnosi)- područne inspekcije

ZAGREB
Šubićeva 29, Zagreb
Tel: 01/ 2375-155

RIJEKA
Lošinjska 16, Rijeka
Tel: 051/356-113

VARAŽDIN
Opolski 2, Varaždin
Tel: 042/658-373

SPLIT
Mike Tripala 6, Split
Tel: 021/407-345

OSIJEK
Šetalište kardinala Franje Šepera 1 d, Osijek
Tel: 031/ 250-630

Dodatne informacije za tražitelje zaposlenja i građane država članica EU/EEA mogu se pronaći u publikaciji „Living & Working in Croatia“ koja je dostupna na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Više

 

Bitne poveznice i kontakt podaci

Hrvatski zavod za zapošljavanje

EURES portal

Središnji ured

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 612 6000

E-mail HZZ: hzz@hzz.hr ;   E-mail EURES: eures_hr@hzz.hr

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 610 60835

e-pošta: info@mrms.hr 

 

Kontaktne točke Direktive 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika

Migracije