Zdravstveno osiguranje

Državljani ugovornih država

Ako ste obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Turska), zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u Hrvatskoj ostvarivat ćete na isti način kao i osigurane osobe u Hrvatskoj, ali u opsegu koji je određen pojedinim ugovorom i na teret svog nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja.

U slučaju da ste državljanin jedne od navedenih država, ali Vam se utvrdi status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), zdravstvenu zaštitu ćete ostvarivati u skladu s hrvatskim propisima.

Državljani neugovornih država

Dolazite li iz države s kojom Hrvatska nema sklopljen međudržavni ugovor (niti je članica Europske unije, država Europskog ekonomskog prostora, Švicarska ili Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske) da bi mogli ostvarivati prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj trebate imati reguliran uredan status osigurane osobe HZZO-a.

 

Bitne poveznice

PITANJA I ODGOVORI

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezni su se osigurati:

  • stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj,
  • stranci na privremenom boravku u Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drugačije određeno te
  • stranci s odobrenim privremenim boravkom, a na temelju radnog odnosa, odnosno obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti na državnom području Republike hrvatske, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Hrvatskoj i ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Stranac s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem obvezno se osigurava prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Više na Tko su osigurane osobe HZZO-a | HZZO

Stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, neovisno o svrsi odobrenja privremenog boravka, a kojem pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nije osigurana po drugoj osnovi, obvezan je osigurati se na način da postaje obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Iznimka su stranci kojima je privremeni boravak u Hrvatskoj odobren u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, a koji posjeduju dokaz o osiguranju rizika korištenja zdravstvene zaštite, te su obvezni sami snositi troškove korištene zdravstvene zaštite.

Od prijave su izuzeti i stranci koji dolaze na temelju programa mobilnosti mladih, okvirnih ugovora o razmjeni studenata i drugih sličnih programa, ako je zdravstveno osiguranje obuhvaćeno navedenim programima.

Prijavu nisu obvezni podnijeti niti državljani trećih zemalja na privremenom boravku u Hrvatskoj, koji u Hrvatskoj boravi u svrhu boravka digitalnog nomada, ali su obvezni sami snositi troškove korištene zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

Da. Budući da takve osobe dolaze iz država s kojima Hrvatska nema sklopljen međudržavni ugovor, a rade u Hrvatskoj, poslodavac ih je obvezan prijaviti na obvezno zdravstveno osiguranje u HZZO-u. Nakon izvršene prijave, oni ostvaruju sva prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na temelju radnog odnosa u Hrvatskoj.

Prijava se provodi u bilo kojem regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a u roku od 8 dana od nastanka okolnosti koje su osnova za prijavu.

Tiskanice za prijavu su:

Migracije