MIROVINSKO OSIGURANJE – II STUP

II. stup mirovinskog osiguranja se odnosi na obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje dijela mirovinskih doprinosa, a obvezno je za sve osiguranike mlađe od 40 godina koji su osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Osiguranici se obvezno osiguravaju u mirovinskom fondu koji sami izaberu i na taj način, uz poštivanje mogućnosti izbora kategorija, postaju članovi mirovinskog fonda, sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, obvezni mirovinski fond osniva mirovinsko društvo koje upravlja njime u svoje ime i za zajednički račun članova mirovinskog fonda. Mirovinski fond može biti kategorije A, B ili C, a navedenim kategorijama upravlja isto mirovinsko društvo. Mirovinski fondovi različitih kategorija imaju različite strategije ulaganja i razlikuju se po ograničenjima članstva (s obzirom na životnu dob), investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja. Preuzeti rizik treba biti najmanji u fondu kategorije C, a najveći u mirovinskom fondu kategorije A.

Prijava u obvezni mirovinski fond

Sve osobe koje prvi puta nakon 1. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika (na temelju radnog odnosa, drugog dohotka – „honorari“, samostalne djelatnosti, naknade i sl.), a imaju manje od 40 godina, obvezni su članovi  II. stupa mirovinskog osiguranja.

U roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika, te osobe trebaju u bilo kojoj poslovnici Financijske agencije (FINA) na šalteru gdje se obavljaju poslovi REGOS-a, na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku ili putem e-usluge REGOS-a „Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani izabrati obvezni mirovinski fond (dalje OMF). Osiguranik na šalteru obavlja prijavu u OMF (ili promjenu OMF-a) temeljem važeće identifikacijske isprave koja ima fotografiju (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i Osobnog identifikacijskog broja (OIB).  Osiguranike koji u propisanom roku ne izaberu svoj obvezni mirovinski fond, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u OMF kategorije A kojom upravlja jedno od niže navedenih mirovinskih društava:

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Allianz ZB d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondom

Raiffeisen – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondom.

Završetkom prijave (osobni izbor ili službeni raspored) inicira se otvaranje osobnog računa člana OMF-a.

Prilikom prijave u OMF u poslovnici FINA-e na šalteru gdje se obavljaju poslovi REGOS-a zatražite ePASS kako bi mogli pratiti stanje na svom osobnom računu te putem Interneta tražiti i dobiti elektroničke dokumente koje izdaje REGOS.

Iz bruto plaće osiguranika izdvaja se 20% sredstava (od osnovice za obračun doprinosa) za mirovinsko osiguranje svaki mjesec i to na način da se 15% sredstava uplaćuje u HZMO (I. stup), a 5% na osobni račun osiguranika u obveznom mirovinskom fondu (II. stup).

Prikupljena sredstva doprinosa u visini 5% bruto plaće za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje REGOS raspoređuje u OMF. Ako član OMF-a prestane uplaćivati doprinose u mirovinski fond, on ostaje punopravni član OMF-a u koji je uplaćivao doprinose. Osiguranik može biti članom samo jednoga OMF-a i imati jedan račun u fondu.

Sustav je potpuno transparentan jer osiguranik u svakom trenutku zna koliko sredstava ima na svom osobnom mirovinskom računu u OMF-u.

Promjena obveznog mirovinskog fonda

Promjena OMF-a može se obaviti na isti način kao i prijava u OMF. Za promjenu OMF-a obračunava se naknada, koja prema odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima iznosi:

 • u prvoj godini članstva u OMF-u, iznosi 0,8% iznosa na osobnom računu člana OMF-a,
 • u drugoj godini članstva u OMF-u, iznosi 0,4% od iznosa na osobnom računu člana OMF-a,
 • treće godine članstva u OMF-u iznosi 0,2% od iznosa na osobnom računu člana OMF-a.

Nakon tri godine neprekidnog članstva u istom OMF-u, promjena OMF-a je bez naknade.

Član OMF može jednom u kalendarskoj godini promijeniti kategoriju OMF unutar istog mirovinskog društva ili prelaskom u OMF kojim upravlja drugo mirovinsko društvo. Istovremeno se može promijeniti i kategorija OMF i obvezno mirovinsko društvo. Prilikom promjene kategorije OMF unutar istog mirovinskog društva naknada se ne naplaćuje. Prilikom promjene kategorije OMF, naknada za izlaz se naplaćuje samo ako se istovremeno radi i o promjeni mirovinskog društva.

Mogućnost promjene kategorije OMF prikazana je u sljedećoj tablici:

Trenutno članstvo Mogućnost promjene kategorije u: Rok za promjenu kategorije
Član kategorije A kategoriju B Bez ograničenja
kategoriju C Bez ograničenja
Član kategorije B kategoriju A 5 ili više godina do umirovljenja
kategoriju C Bez ograničenja
Član kategorije C kategoriju A 10 ili više godina do umirovljenja
kategoriju B 6 ili više mjeseci do umirovljenja na dan 01.04.2024. godine

Član OMF-a može prijeći u mirovinski fond iste kategorije kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.

Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) 

Od 26. travnja 2019. dostupna je elektronička usluga REGOS-a – Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena).

OMF prijava/promjena

Usluga obuhvaća prijavu ili promjenu obveznog mirovinskog društva i kategorije obveznog mirovinskog fonda putem sustava e-Građani.

Iz dosadašnjeg iskustva utvrđeno je da Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) preko 95% osiguranika rasporedi u obvezni mirovinski fond (OMF) po službenoj dužnosti. Kako bi se ubrzao i pojednostavio proces prijave/promjene obveznog mirovinskog društva (OMD) i kategorije fonda, REGOS je u okviru sustava e-Građani omogućio uslugu „Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)“ uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa.

Pravo pristupa usluzi imaju korisnici vjerodajnica visoke razine sigurnosti (elektronička osobna iskaznica – eOI) koji zadovoljavaju propisane uvjete za prijavu/promjenu OMD i kategorije OMF.

Navedena usluga obuhvaća:

 • Odabir/promjena OMD-a
 • Odabir/promjena kategorije OMF-a
 • Poništenje odabira/promjene OMD-a i kategorije OMF
 • Preuzimanje potpisanih obrazaca (PDF format)

Osobni račun osiguranika

Osobni račun otvara se osobnom prijavom u odabranom mirovinskom fondu ili službenim rasporedom osiguranika po službenoj dužnosti koji provodi REGOS. Na osobnom računu se evidentiraju uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana mirovinskog fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje. Osobni račun vodi se u obračunskim jedinicama, vrijednost koje za svaki dan vrednovanja utvrđuje mirovinsko društvo koje upravlja OMF-om člana. Vrijednost obračunske jedinice na svojim mrežnim stranicama objavljuje REGOS koji vodi jedinstveno računovodstvo osobnih računa članova mirovinskih fondova.

Stanje osobnog računa može se provjeriti preko web stranice.

Za to Vam je potrebna ePASS vjerodajnica koju možete osobno, uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a, zatražiti u poslovnicama FINA-e u cijeloj Hrvatskoj.

Ako član OMF-a uoči da je stanje na njegovom osobnom računu različito od očekivanog, za to postoji više mogućih razloga pa se za dodatna pojašnjenja treba prvo obratiti svojem poslodavcu kako bi provjerio je li poslodavac za njega uredno obračunao i uplatio obvezni doprinos za II. stup, odnosno na vrijeme predao ispravan obrazac sa zaduženjima (JOPPD) bez kojeg nije moguće evidentiranje sredstava na osobnim računima.

U slučaju da je sve navedeno uredno obavljeno, a i dalje postoji problem, osiguranik se za dodatne informacije može obratiti REGOS-u na broj telefona 01/4898 999 ili elektronskom poštom na regos@regos.hr.

Sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda su osobna imovina člana. Pravo na primitak sredstava s osobnog računa člana OMF-a ne može se iskoristiti do umirovljenja. Uplaćeni doprinosi u mirovinski fond, kao i preneseni računi u fond, preračunavaju se u obračunske jedinice koje predstavljaju proporcionalne udjele u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda. Ukupna vrijednost svih obračunskih jedinica mirovinskog fonda uvijek je jednaka neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

Kad stekne uvjete za mirovinu, osiguranik odabire mirovinsko osiguravajuće društvo i u njega prenosi prikupljena sredstva iz mirovinskog fonda čiji je do tada bio član. Trenutno u Republici Hrvatskoj posluje Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo i Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo koji isplaćuju mirovinu na temelju individualne kapitalizirane štednje (mirovina iz II. stupa).

Nasljeđivanje ukupno kapitaliziranih sredstva s osobnog računa

Ako član OMF-a umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana OMF predmet su nasljeđivanja, prema Zakonu o nasljeđivanju.

Dokumentacija koju se za isplatu nasljedstva treba dostaviti Središnjem registru osiguranika (dalje: Regos; Gajeva 5, 10 000 Zagreb) je sljedeća:

 • original ili ovjerena preslika pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa, izdanog od suda/javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj,
 • zahtjev za isplatu nasljedstva,
 • potvrda banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika.

Zahtjev za isplatu nasljedstva može se dostaviti REGOS-u i u slobodnoj formi, a mora obvezno sadržavati sljedeće elemente: ime i prezime preminule osobe, MBG/OIB preminule osobe, ime i prezime podnositelja zahtjeva, OIB podnositelja zahtjeva, račun primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji, datum podnošenja zahtjeva te mora biti vlastoručno potpisan.

Postojeći obvezni mirovinski fondovi u RH

Nadzor nad poslovanjem mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA.

OSTVARIVANJE PRAVA NA MIROVINU I NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Pravo na mirovinu i na temelju individualne kapitalizirane štednje – II. stup ostvaruje se temeljem Rješenja o ostvarivanju prava na mirovinu koje je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO).

Od 01. siječnja 2019. godine svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa omogućeno je da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu izaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa (generacijska solidarnost) ili mirovinu iz I. i II. stupa (individualna kapitalizirana štednja) osobnom izjavom Središnjem registru osiguranika (REGOS).

Kako bi član fonda mogao odabrati povoljniju mirovinu, REGOS će prikupiti informativne izračune mirovina od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) i dostaviti ih na kućnu adresu.

Ako se član fonda opredijeli za  mirovinu  samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, HZMO će odrediti mirovinu kao da je osiguranik bio osiguran samo u I. stupu. Izbor te mirovine znači da član fonda želi istupiti iz II. stupa, odnosno iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, a ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana fonda prenose se u državni proračun.

Ako se član fonda opredijeli za kombiniranu mirovinu iz I. i II. stupa, HZMO će odrediti  osnovnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.

Od 01.01.2019. godine, članovi fonda koji su dobrovoljno ušli u II. stup mogu napraviti istup iz II. stupa uz Potvrdu HZMO-a da su ostvarili pravo na mirovinu do 31.12.2018. godine u postupku koji još nije okončan.

Nakon što Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva obavlja se:

 • u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku,
 • u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili
 • putem elektroničke usluge „Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa. Pravo pristupa usluzi imaju korisnici elektroničke osobne iskaznice e-OI koji zadovoljavaju propisane uvjete za prijavu/promjenu mirovinskog osiguravajućeg društva.

Osiguranik na šalteru obavlja prijavu/promjenu mirovinskog osiguravajućeg društva uz predočenje osobne iskaznice.

Nakon izbora mirovinskog osiguravajućeg društva, REGOS će zatvoriti osobni račun člana fonda i sveukupna sredstva doznačiti u mirovinsko osiguravajuće društvo koje će kontaktirati korisnika radi sklapanja ugovora o mirovini.

Obavezno mirovinsko društvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondom doznakom putem REGOS-a obavlja plaćanje izabranom mirovinskom osiguravajućem društvu najkasnije peti radni dan nakon zaprimanja naloga REGOS-a za zatvaranje osobnog računa.

REGOS elektronskim putem izvješćuje mirovinsko osiguravajuće društvo o podacima iz prijave o izboru MOD-a (obrasca R-POD) te o iznosu proslijeđenih sredstava. Po zaprimanju tih podataka, mirovinsko osiguravajuće društvo kontaktira budućeg korisnika mirovine radi sklapanja Ugovora o mirovini na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Ako je nakon sklapanja Ugovora o mirovini korisniku mirovine naknadno uplaćen doprinos, REGOS ta sredstva prosljeđuje mirovinskom osiguravajućem društvu s kojim je korisnik mirovine sklopio Ugovor o mirovini. U tom slučaju mirovinsko osiguravajuće društvo će korisniku mirovine utvrditi novu svotu mirovine.

Ako je osnovna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća od najniže mirovine iz I. stupa prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, budući korisnik mirovine iz II. stupa se može odlučiti za  djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu u visini do najviše 20% od ukupno doznačenih sredstava MOD-u. Djelomičnu jednokratnu isplatu korisniku starosne i prijevremene starosne mirovine isplaćuje MOD na temelju sklopljenog Ugovora o mirovini.

Pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati u visini do najviše 20% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, mirovinsko osiguravajuće društvo obračunava i uplaćuje porez na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak te korisniku mirovine isplaćuje neto iznos. Stope poreza za umirovljenike su umanjene za 50% i iznose 10% i 15%, ovisno o poreznim razredima. Temeljem konačnog obračuna poreza na dohodak kojeg obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu za uplatu poreza ili povrat više plaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primitcima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.

SLUŽBENI RASPORED U MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO

REGOS raspoređuje člana obveznog mirovinskog fonda koji ne odabere mirovinsko osiguravajuće društvo u roku šest mjeseci od ostvarivanja prava na mirovinu, na način da sve članove u jednom mjesecu koji nisu odabrali mirovinsko osiguravajuće društvo rasporedi jednako u sva mirovinska osiguravajuća društva.

PITANJA I ODGOVORI

Članstvo u II. stupu mirovinskog osiguranja je obavezno za sve osobe koje imaju status osiguranika i koji su mlađe od četrdeset godina života.

Osiguranici II. stupa mirovinskog osiguranja iz Registra REGOS-a mogu, besplatno putem e-usluga, dobiti sljedeće dokumente:

 1. Izvješće o primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja (podaci iz Obrasca JOPPD od 12. mjeseca 2013. nadalje)
 2. Izvadak iz Registra  (podaci iz Obrasca R-Sm do 11. mjeseca 2013. godine),
 3. Potvrda o stanju i prometu na osobnom računu,
 4. Potvrda o vlasništvu udjela u obveznom mirovinskom fondu,
 5. Duplikat prijave u obvezni mirovinski fond,
 6. Potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu,
 7. Obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda.

Temeljem postavljenog upita online, REGOS izrađuje traženi dokument u elektroničkom obliku i odmah ga dostavlja na traženu e-mail adresu.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih sredstava nisu evidentirana na osobnom računu: poslodavac nije podnio propisani pripadajući Obrazac (JOPPD) ili nije izvršio uplatu ili je to učinio, ali s krivim pozivom na broj odobrenja pa se sredstva nisu mogla povezati sa pripadajućim Obrascem te proslijediti na osobni račun osiguranika. Ako je riječ o pogrešnoj uplati, poslodavac podnosi zahtjev za ispravkom poziva na broj odobrenja uplate nakon kojeg će sredstva sa privremenog računa biti proslijeđena na osobni račun osiguranika.

Da bi se uplate proslijedile na osobni račun, potrebno je da se iste povežu sa pripadajućim Obrascem, tj. zaduženjem kojeg formira Porezna uprava. Čim se spomenuta zaduženja unesu u bazu REGOS-a, izvršene uplate će se povezati sa pripadajućim Obrascem i proslijediti na osobni račun.

Ne možete podignuti sredstva s osobnog računa. Sredstva uplaćena na Vaš osobni račun namijenjena su isključivo za isplatu mirovine u trenutku kada osiguranik ostvari uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju.
Iznimka je slučaj smrti člana fonda kada, ako nema korisnika obiteljske mirovine, sredstva sa osobnog računa postaju predmet nasljeđivanja i mogu biti isplaćena osobi koja je zakonski nasljednik po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

Mirovinsko društvo može biti dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću čija je osnovna djelatnost osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima. Mirovinski fond u potpunosti je odvojen od poslovanja mirovinskoga društva. To je zasebna imovina bez pravne osobnosti koja se osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova mirovinskoga fonda i ulaganja tih sredstava radi povećanja vrijednosti imovine mirovinskoga fonda u svrhu osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima mirovinskoga fonda. Mirovinski fond u vlasništvu je svojih članova i njime upravlja mirovinsko društvo.

Imovina mirovinskog fonda ne pripada mirovinskom društvu niti je dio njegove imovine, njegove likvidacijske ili stečajne mase, a ne može biti ni predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema mirovinskom društvu. Imovina mirovinskoga fonda drži se i vodi odvojeno od imovine mirovinskoga društva.

Obvezni mirovinski fondovi djeluju u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. mirovinski stup), dok dobrovoljni mirovinski fondovi djeluju u okviru mirovinskoga sustava kao dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (III. mirovinski stup). U obveznom mirovinskom fondu članovi su osiguranici koji su obvezno osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. stup). Obvezni mirovinski fondovi prema načelima ulaganja dijele se u tri kategorije: A, B i C.

Odluka o štednji u dobrovoljnome mirovinskom fondu potpuno je individualna, a dinamika i visina štednje u potpunosti ovisi o mogućnostima svakoga člana osobno.

Obvezni mirovinski fond možete izabrati u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Potrebno je predočiti važeću identifikacijsku ispravu koja ima fotografiju (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i OIB, popuniti formular te izabrati mirovinsko društvo, odnosno obvezni mirovinski fond u koji želite da se uplaćuje dio vaših mirovinskih doprinosa.

Kako bi se ubrzao i pojednostavio proces prijave/promjene obveznog mirovinskog društva (OMD) i kategorije fonda, REGOS je u okviru sustava e-Građani omogućio uslugu „Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)“ uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa.

Pravo pristupa usluzi imaju korisnici vjerodajnica visoke razine 4 sigurnosti (elektronička osobna iskaznica – eOI) koji zadovoljavaju propisane uvjete za prijavu/promjenu OMD i kategorije OMF.

Samostalni uplatitelji doprinosa su također dužni izabrati obvezni mirovinski fond i imaju sva prava i obveze kao i osobe stalno zaposlene kod nekoga poslodavca. Jedina je razlika u tome što poljoprivrednici i obrtnici sami za sebe uplaćuju doprinose, dok za ostale to čini poslodavac.

Osnovna ideja uvođenja kategorija obveznih mirovinskih fondova je bila da osiguranici na početku ulaska u mirovinski sustav mogu lakše podnijeti rizičnija ulaganja, za razliku od osiguranika s duljim mirovinskim stažem kojima je sigurnost ulaganja važnija od prinosa. Osiguranici na početku ulaska u mirovinski sustav imaju više vremena do umirovljenja i veću vjerojatnost da umanje i nadoknade eventualne gubitke. S druge strane, osiguranici s duljim mirovinskom stažem preferiraju sigurnost ulaganja spram zarade s obzirom na to da na raspolaganju imaju veći iznos ušteđenih sredstava i kraći rok za nadoknadu eventualnih gubitaka.

Osiguranici koji će primati mirovinu iz I. i II. stupa dobit će dodatak na mirovinu iz I. stupa od 27% neovisno o tome kada je navršen mirovinski staž (prije ili poslije uvođenja II. mirovinskog stupa).

U cilju otklanjanja nejednakosti između sadašnjih i budućih umirovljenika omogućava se osiguranicima obvezno osiguranim u I. i II. stupu (godište 1962. i mlađi) izbor mirovine prilikom odlaska u mirovinu, čime se ti osiguranici dovode u isti pravni položaj kao i osiguranici koji su se dobrovoljno uključili u II. stup. U postupku ostvarivanja prava na starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu, osiguranici mogu odabrati povoljniju mirovinu:

  • u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku,
  • u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili
  • putem elektroničke usluge „Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa)“ u sustavu e-Građani uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa. Pravo pristupa usluzi imaju korisnici elektroničke osobne iskaznice e-OI koji zadovoljavaju propisane uvjete za odabir mirovine.

U postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, osiguranici I. i II. stupa moći će birati  mirovinu koja je za njih povoljnija i to:

 • mirovinu samo iz I. stupa s dodatkom od 27% uz prijenos sredstava iz obveznog mirovinskog fonda u državni proračun, ili
 • mirovinu iz  I. i II. stupa s dodatkom na mirovinu iz I. stupa  od 27% neovisno o tome kada je navršen mirovinski staž (prije ili poslije uvođenja II. mirovinskog stupa).

Osnovnu mirovinu s dodatkom od 27% isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Članovi II. stupa uz to ostvaruju mirovinu i iz II. stupa koju isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD).

Na temelju ugovora o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom (MOD),  korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine od 1. siječnja 2024. omogućava se djelomična jednokratna isplata u visini do 20% od ukupnog iznosa kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u,  prije njezina umanjenja za naknadu MOD-u.  Korisnici mirovine  trebaju znati da će im nakon ove isplate iznos mirovine iz II. stupa biti manji. Ova isplata bit će moguća samo ako je osnovna starosna ili osnovna prijevremena starosna mirovina iz I. stupa veća od najniže mirovine.

Migracije