NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA

U slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, osiguranik može ostvariti pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja.

Pod tjelesnim oštećenjem podrazumijeva se gubitak, značajnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira uzrokuje li to oštećenje ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti.

Tjelesna oštećenja i njihovi stupnjevi izražavaju se u postocima od 30 – 100% i sadržani su u zakonom utvrđenoj listi tjelesnih oštećenja.

Naknada zbog tjelesnog oštećenja se određuje ovisno o postotku tjelesnog oštećenja u odgovarajućem postotku od osnovice (osnovicu za određivanje naknade utvrđuje Zavod općim aktom, Odlukom o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja) i to:

 

ZBOG TJELESNOG
OŠTEĆENJA OD
STUPANJ NAKNADA IZNOSI U
POSTOTKU OD OSNOVICE
100% 1 40%
90% 2 36%
80% 3 32%
70% 4 28%
60% 5 24%
50% 6 20%
40% 7 16%
30% 8 12%

 

Osnovica za utvrđivanje novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti od 1. siječnja 2019. godine iznosi 1502,63 kn i dalje se usklađuje prema aktualnoj vrijednosti mirovine, na isti način kao i mirovine.

 

Više

PITANJA I ODGOVORI

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba ili ured na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Migracije