NOVČANA NAKNADA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18, 32/20 i 18/22).

Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu u Republici Hrvatskoj:

 1. mora ispuniti uvjet prethodnog rada,
 2. radni odnos joj ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom/obavljanje samostalne djelatnosti ne smije prestati bez opravdanih razloga,
 3. mora se u zakonskom roku prijaviti nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Više

PITANJA I ODGOVORI

Pravo na novčanu naknadu stječete ako u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, imate najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Za ostvarivanje tog prava u Republici Hrvatskoj (ili u nekoj drugoj državi članici Europske unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Švicarskoj) uzet će vam se u obzir vrijeme koje ste proveli na radu u bilo kojoj državi članici Europske unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Švicarskoj, uključujući i Hrvatsku.

Na primjer, ako ste radili u Republici Hrvatskoj 4 mjeseca, a prije toga u nekoj drugoj državi članici Europske unije 5 mjeseci, prilikom utvrđivanja prava na novčanu naknadu uzet će vam se u obzir vrijeme koje ste proveli na radu u obje navedene države.

Razdoblja rada ostvarena u drugim državama (kao i drugi podaci važni za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, npr. razlog prestanka radnog odnosa, iznosi plaća…) se potvrđuju obrascem PD U1 kojeg izdaju zavodi za zapošljavanje država u kojima se radilo. Ukoliko niste u mogućnosti sami pribaviti obrazac U1, Hrvatski zavod za zapošljavanje će službenim putem pribaviti potrebnu dokumentaciju od nadležnih zavoda.

Da bi mogli ostvariti pravo na novčanu naknadu radni odnos ne smije prestati Vašom krivnjom ili voljom.

Pravo na novčanu naknadu ne možete ostvariti ako vam je radni odnos prestao:

 • zbog toga što ste otkazali radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
 • pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa (osim na prijedlog poslodavca, u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu)
 • sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,
 • zbog toga što niste zadovoljili na probnom radu ili niste zadovoljili tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno niste u propisanom roku položili stručni ispit,
 • zbog povrede obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) kao i zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti (izvanredni otkaz) ili prestanka službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika,
 • zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Pravo na novčanu naknadu ne možete ostvariti ako ste prestali obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga. Opravdanim razlozima smatraju se:

 • insolventnost, odnosno nelikvidnost,
 • zaključenje stečajnog postupka,
 • poslovanje s gubitkom,
 • gubitak poslovnog prostora,
 • gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,
 • bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 • gubitak poslovnog partnera,
 • ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 • prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom,
 • drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti ako je taj radni odnos odnosno obavljanje samostalne djelatnosti trajalo kraće od tri mjeseca, a prethodni je radni odnos odnosno obavljanje samostalne djelatnosti prestalo na neki od gore navedenih načina.

Radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu morate se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Ako ste nakon prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti bili na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu onda se morate prijaviti u roku od 30 dana od prestanka neke od tih okolnosti.

Prijavljujete se i zahtjev podnosite u područnoj službi/područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem imate prijavljeno prebivalište ili boravište.

Ako podnosite zahtjev za novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa, visina novčane naknade ovisi o plaći koju ste ostvarili prije prestanka radnog odnosa jer osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek bruto plaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe.

Ako podnosite zahtjev za novčanu naknadu po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti  visinu novčane naknade čini prosjek osnovice na koju su obračunani i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% od osnovice.

Propisan je najniži i najviši iznos novčane naknade.

Najviši iznos novčane naknade ovisi o prosječnoj plaći isplaćenoj u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini te iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35% iznosa te plaće.

Najniži iznos novčane naknade ovisi o minimalnoj plaći u Republici Hrvatskoj umanjenoj za doprinose za obvezna osiguranja te novčana naknada ne može biti niža od 50% iznosa te plaće.

Pravo na novčanu naknadu možete ostvariti i trajanju od 90 do 450 dana, a što ovisi o ukupnom vremenu koje ste proveli na radu te o činjenici da li ste već koristili novčanu naknadu budući da se kod ponovnog utvrđivanja prava na novčanu naknadu u vrijeme provedeno na radu na temelju kojeg se utvrđuje trajanje prava na novčanu naknadu uračuna samo vrijeme provedeno na radu nakon posljednjeg korištenja novčane naknade.

 • 90 dana ako ste proveli na radu od 9 mjeseci do 2 godine,
 • 120 dana ako ste proveli na radu više od 2 godine,
 • 150 dana ako ste proveli na radu više od 3 godine,
 • 180 dana ako ste proveli na radu više od 4 godine,
 • 210 dana ako ste proveli na radu više od 5 godina,
 • 240 dana ako ste proveli na radu više od 6 godina,
 • 270 dana ako ste proveli na radu više od 7 godina,
 • 300 dana ako ste proveli na radu više od 8 godina,
 • 330 dana ako ste proveli na radu više od 9 godina,
 • 360 dana ako ste proveli na radu više od 10 godina,
 • 390 dana ako ste proveli na radu više od 15 godina,
 • 420 dana ako ste proveli na radu više od 20 godina,
 • 450 dana ako ste proveli na radu više od 25 godina.

Postoji izuzetak od ovog pravila:

Ako ste proveli na radu 32 godine i nedostaje vam do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu imate pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja ili nastupanja neke druge okolnosti za prestanak prava na novčanu naknadu. Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu uzet će vam se u obzir vrijeme koje ste proveli na radu u bilo kojoj državi članici Europske unije uključujući i Hrvatsku.

Ako Vam je za ostvarivanje prava na novčanu naknadu u drugoj državi članici Europske unije potreban dokaz o razdoblju osiguranja zaposlenja ili samozaposlenja ostvarenom u Republici Hrvatskoj, možete podnijeti zahtjev za izdavanje prijenosnog dokumenta U1 (PD U1) osobno u bilo kojoj područnoj službi/ uredu Zavoda, u Središnjem uredu, ili putem pošte na adresu „Središnji ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Savska cesta 64, 10000 Zagreb“. Ukoliko zahtjev podnosite poštom, uz vlastoručno potpisan Zahtjev potrebno je priložiti i presliku osobne iskaznice ili putovnice.

Ako ostvarujete pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj te odlučite tražiti posao u nekoj drugoj državi članici Europske unije, naknadu možete zadržati i dalje ju koristiti najduže još tri mjeseca ako ispunite sljedeće uvjete:

 • u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje morate biti prijavljeni kao nezaposlena osoba najmanje 4 tjedna nakon što ste postali nezaposleni,
 • Hrvatskom zavodu za zapošljavanje morate najaviti odlazak i zatražiti izdavanje obrasca U2,
 • u zavod za zapošljavanje države u kojoj tražite posao morate se prijaviti u roku od 7 dana od datuma kada ste prestali biti na raspolaganju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,
 • u toj državi morate aktivno tražiti posao i biti raspoloživi za rad.

Ukoliko ispunjavate navedeni uvjet od 4 tjedna provedena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje će Vam na Vaš zahtjev izdati prijenosni dokument U2 (PD U2). Obrascem U2 zavodu za zapošljavanje države u koju odlazite tražiti posao dokazujete da Vam je odobren izvoz novčane naknade. Zahtjev za izdavanje navedenog prijenosnog dokumenta U2 podnosi se u regionalnom/područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem ste prijavljeni.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će Vam nastaviti isplaćivati naknadu direktno na Vaš bankovni račun, u iznosu koji vam je utvrđen u Republici Hrvatskoj, ali samo ako će zavod za zapošljavanje države u kojoj ćete tražiti posao obavještavati putem službenih obrazaca (U013) Hrvatski zavod za zapošljavanje da li im se redovno javljate i ispunjavate li sve uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad.

Migracije