NOVČANA NAKNADA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o tržištu rada ( NN broj 118/18, 32/20 i 18/22).

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) se, radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu može prijaviti nezaposlena osoba stranac kojem je prestao radni odnos u Republici Hrvatskoj bez njegove krivnje ili pristanka ako ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

Stranac se prijavljuje  HZZ-u prema mjestu odobrenoga privremenog boravka.

HZZ, pri utvrđivanju prava iz nezaposlenosti, primjenjuje i ugovore o socijalnom osiguranju koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim državama.

Važeći ugovori o socijalnom osiguranju koji sadrže odredbe o nezaposlenosti su ugovori sklopljeni s:

– Bosnom i Hercegovinom

– Republikom Srbijom

– Republikom Crnom Gorom

– Republikom Makedonijom

– Republikom Turskom

-Republikom Albanijom.

 

Prema ugovorima o socijalnom osiguranju sklopljenim s drugim državama zbraja se samo vrijeme osiguranja za stjecanje davanja u slučaju nezaposlenosti, i to pod uvjetom da je nezaposlenoj osobi radni odnos prestao u Republici Hrvatskoj, i da je u Republici Hrvatskoj prije podnošenja zahtjeva određeno razdoblje bila zaposlena odnosno osigurana u slučaju nezaposlenosti.

Da bi nezaposlena osoba iz neke od gore navedenih država ostvarila pravo na novčanu naknadu u Republici Hrvatskoj:

 1. mora ispuniti opći uvjet prethodnog rada,
 2. mora ispuniti uvjet prethodnog rada u Republici Hrvatskoj,
 3. radni odnos joj ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom / obavljanje samostalne djelatnosti ne smije prestati bez opravdanih razloga,
 4. mora se u zakonskom roku prijaviti nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Više

PITANJA I ODGOVORI

Pravo na novčanu naknadu stječete ako u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, imate najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Za ostvarivanje tog prava u Republici Hrvatskoj uzet će vam se u obzir vrijeme koje ste proveli na radu u bilo kojoj od gore navedenih država, ali morate ispuniti uvjet prethodnog rada u Republici Hrvatskoj, tj. prije podnošenja zahtjeva morate određeno razdoblje biti zaposleni odnosno osigurani za slučaj nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj.

Da bi Vam se za ostvarivanje prava na novčanu naknadu u Republici Hrvatskoj uzelo u obzir vrijeme koje ste proveli na radu u bilo kojoj od gore navedenih država morate prije podnošenja zahtjeva biti zaposleni u Republici Hrvatskoj određeni broj mjeseci (npr. u Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji 6 mjeseci u zadnjih 12 mjeseci, u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori 9 mjeseci u zadnjih 12 mjeseci).

Staž osiguranja u drugoj državi ugovornici potrebno je prije uračunavanja provjeriti putem dogovorenih tiskanica ili dopisa. Za Vas će to službenim putem obaviti Hrvatski zavod za zapošljavanje. Molimo Vas da prilikom prijave na HZZ priložite kopiju radne knjižice iz koje je vidljiv staž iz gore navedenih država.

Da bi mogli ostvariti pravo na novčanu naknadu radni odnos ne smije prestati Vašom krivnjom ili voljom.

Pravo na novčanu naknadu ne možete ostvariti ako vam je radni odnos prestao:

 • zbog toga što ste otkazali radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
 • pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa (osim na prijedlog poslodavca, u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu)
 • sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,
 • zbog toga što niste zadovoljili na probnom radu ili niste zadovoljili tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno niste u propisanom roku položili stručni ispit,
 • zbog povrede obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) kao i zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti (izvanredni otkaz) ili prestanka službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika,
 • zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Pravo na novčanu naknadu ne možete ostvariti ako ste prestali obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga. Opravdanim razlozima smatraju se:

 • insolventnost, odnosno nelikvidnost,
 • zaključenje stečajnog postupka,
 • poslovanje s gubitkom,
 • gubitak poslovnog prostora,
 • gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,
 • bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 • gubitak poslovnog partnera,
 • ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 • prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom,
 • drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti ako je taj radni odnos odnosno obavljanje samostalne djelatnosti trajalo kraće od tri mjeseca, a prethodni je radni odnos odnosno obavljanje samostalne djelatnosti prestalo na neki od gore navedenih načina.

Radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu morate se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Ako ste nakon prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti bili na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu onda se morate prijaviti u roku od 30 dana od prestanka neke od tih okolnosti.

Prijavljujete se i zahtjev podnosite u područnoj službi/područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem imate prijavljeno prebivalište ili boravište.

Migracije