Davanja za majčinstvo

Davanja za majčinstvo u Hrvatskoj regulirana  su Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, broj 152/22).

Pravo na rodiljne i roditeljske potpore možete ostvariti ako imate regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i ako udovoljavate i ostalim propisanim uvjetima.

Rodiljne i roditeljske potpore ostvaruju majka i otac djeteta te druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na svakodnevnu skrb, pod uvjetima i na način utvrđen navedenim Zakonom.

Pravo na rodiljni dopust ostvaruje se na osnovi Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad kojeg izdaje izabrani doktor zdravstvene zašite žena iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u kojem se naznačuje samo početni datum utvrđene privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad radi korištenja rodiljnog dopusta.

Za ostvarivanje ostalih prava potrebno je podnijeti zahtjev regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a.

Ako ste osigurana osoba HZZO-a, a u  vašem slučaju je, osim Republike Hrvatske, uključena i druga država članica Europske unije (EU), država Europskog ekonomskog prostora (EGP), Švicarska ili Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) HZZO će kontrolirati da li su ispunjeni svi uvjeti propisani hrvatskim propisima, ali će voditi računa i o načelima koja su propisana europskim pravnim propisima.

Propisana načela su:

  • Načelo asimilacije činjenica
  • Načelo zbrajanja razdoblja i
  • Načelo mogućnosti izvoza prava/načelo odstupanja od pravila o prebivalištu

VIŠE – Rodiljne i roditeljske potpore | HZZO

PITANJA I ODGOVORI

Dvije države članice će biti uključene, na primjer, ako ste, prije dolaska u Hrvatsku radili ili samo imali prebivalište u drugoj državi članici EU/EGP/Švicarskoj/UK, ako supružnik za isto dijete već ostvaruje neko pravo u jednoj od navedenih država ili dr.

Sukladno navedenom načelu, kod vašeg rješavanja zahtjeva uzet će se u obzir činjenice koje su se dogodile u drugoj državi članici EU/EGP-a/Švicarskoj/UK, kao da su se dogodile u Hrvatskoj.

Tako će se, primjerice, za zaposlene i samozaposlene korisnike uzeti u obzir plaća, prihod ili staž osiguranja ostvaren u drugoj državi članici, a za nezaposlene korisnike i korisnike van sustava rada razdoblje prebivališta u drugoj državi.

Isto načelo znači da će se kod rješavanja zahtjeva uzeti u obzir razdoblja obveznog zdravstvenog osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili prebivališta podnositelja zahtjeva u drugoj državi članici EU/EGP-a/Švicarskoj/UK kao da su navršena u Hrvatskoj i ona će se zbrajati sa takvim razdobljima u Hrvatskoj

Prema istom načelu, novčana davanja koja se isplaćuju na temelju zakonodavstva jedne ili više država članica, ne podliježu nikakvom smanjenju, izmjeni, obustavi, prestanku ili konfiskaciji zbog činjenice da korisnik ili članovi njegove obitelji imaju prebivalište u državi članici različitoj od one u kojoj se nalazi ustanova odgovorna za pružanje davanja.

Da bi osoba, koja je u Hrvatskoj ostvarila određeno pravo, isto pravo mogla ostvarivati i u slučaju odlaska u drugu državu članicu, uvjet je da je i nadalje obvezno zdravstveno osigurana u Hrvatskoj.

Migracije