Ozljeda na radu/profesionalna bolest – kratkoročna davanja

Prema hrvatskom zakonodavstvu, ozljeda na radu je:

  1. ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz održavanje psihofizičke spremnosti za obavljanje određenih poslova, sukladno posebnim propisima,
  2. bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osigurana osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  3. ozljeda nastala na isti način koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  4. ozljeda, odnosno bolest iz točaka 1. i 2. koja nastane kod osigurane osobe u posebnim okolnostima (redovno školovanje, praktična nastava, akcija spašavanja, vojni rok i dr.).

Profesionalna bolest je bolest izazvana dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima.

Više

 

Bitne poveznice

PITANJA I ODGOVORI

Postupak se pokreće podnošenjem tiskanice „Prijava o ozljedi na radu“, odnosno tiskanice  „Prijava o profesionalnoj bolesti“ regionalnom uredu odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) nadležnoj prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe, a može se podnijeti i regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a prema sjedištu poslodavca.

Prijavu podnosi poslodavac ili samozaposlena osoba, odnosno, u slučaju ozljede u posebnim okolnostima, organizator određenih poslova i aktivnosti. Prijavu o ozljedi na radu/prijavu o profesionalnoj bolesti može podnijeti i izabrani doktor opće/obiteljske medicine osigurane osobe. Postupak utvrđivanja ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti može pokrenuti i sama osigurana osoba podnošenjem pisanog zahtjeva nadležnom regionalnom uredu ili područnoj službi HZZO-a prema mjestu svog prebivališta odnosno boravišta.

U okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osiguranicima HZZO-a se osigurava:

  1. Pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika koju provode doktori specijalisti medicine rada i
  2. Prava za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Prava za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, dijele se, nadalje, na:

  1. a) pravo na zdravstvenu zaštitu i b) pravo na novčane naknade:

 naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad,

– naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu te

– naknadu za pogrebne troškove.

Migracije