Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj je obvezno, što znači da svaki građanin Republike Hrvatske treba imati regulirano obvezno zdravstveno osiguranje.

Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a regulirano je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br. 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23).

Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca uređena je i posebnim zakonom – Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 26/21 i 46/22).

Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama HZZO-a prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti, na način i pod uvjetima utvrđenim Uredbom (EZ) br. 883/04, Direktivom 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i propisima donesenim na temelju istog Zakona te posebnim zakonom.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezne su se osigurati:

 • osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 • stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj,
 • državljani drugih država članica Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EGP), Švicarske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), te državljani ostalih država s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa, odnosno na temelju obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj te ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno,
 • državljani drugih država članica EU/EGP/Švicarske/UK s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država članica EU/EGP/Švicarske te
 • državljani države koja nije država članica EU/EGP/Švicarska/UK niti ugovorna država na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.

Prijava na zdravstveno osiguranje nije obvezna ako je propisima EU, međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom određeno drugačije.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, obuhvaćaju:

 • pravo na zdravstvenu zaštitu i
 • pravo na novčane naknade.

Osigurane osobe su obvezne sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, za one usluge koje nisu u cijelosti osigurane na teret HZZO-a.

Radi pokrića troškova sudjelovanja, osigurana osoba može sa HZZO-om sklopiti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

VIŠE – Obvezno zdravstveno osiguranje | HZZO

 

Bitne poveznice i kontakti

PITANJA I ODGOVORI

Prijava, promjena ili odjava u obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Prijava) podnosi se u bilo kojem regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a.

Kontakt | HZZO

U roku od osam dana od dana nastanka, promjene ili prestanka okolnosti na osnovi kojih se stječe status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Isto ovisi o pojedinoj osnovi osiguranja. Tako na primjer, prijavu osobe koja se nalazi u radnom odnosu na državnom području Republike Hrvatske podnosi njezin poslodavac.

S druge strane, stranac s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj kojem pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi prijavu podnosi sam.

Temeljem:

 • tiskanice 1 – za osiguranika: Prijava/Odjava/Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju
 • tiskanice 2 – za osiguranu osobu, osiguranu osobu člana obitelji: Prijava/Odjava/ Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju

Obuhvaća pravo na:

 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,
 • bolničku zdravstvenu zaštitu,
 • pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a,
 • pravo na dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZO-a,
 • pravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a te
 • pravo na zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama EU/EGP/Švicarskoj/UK, ugovornim i trećim državama.

Obuhvaća pravo na:

 • naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti,
 • novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohoci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja,
 • naknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja,
 • naknadu za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu

Da. Najviši iznos sudjelovanja iznosi, po jednom ispostavljenom računu, ne može iznositi više od 120,26% proračunske osnovice ili 530,88 EUR.

Migracije