Davanja za majčinstvo

Davanja za majčinstvo u Hrvatskoj su regulirana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/1459/17 i 37/20).

Pravo na rodiljne i roditeljske potpore možete ostvariti samo ako imate regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i ako udovoljavate ostalim propisanim uvjetima.

Potpore ostvaruju majka i otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

Više

PITANJA I ODGOVORI

Korisnici prava na rodiljne i roditeljske potpore podijeljeni su u tri kategorije, ovisno o radnopravnom statusu:

  • zaposleni i samozaposleni roditelji (uključujući i roditelje njegovatelje, roditelje na stručnom osposobljavanju, osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu)
  • nezaposleni roditelji, poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak i poreza na dobit, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak te
  • roditelji izvan sustava rada (umirovljenici, redovni učenici i studenti, osobe nesposobne za rad i druge).

Zaposlenim korisnicima smatraju se osobe kojima je na temelju zapošljavanja prema propisima o radu priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Samozaposlenim korisnicima smatraju se osobe kojima je na temelju samozapošljavanja priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Da. Prava na rodiljne i roditeljske potpore mogu ostvariti i stranci koji su prema propisima o azilu ostvarili status azilanta ili status osobe pod supsidijarnom zaštitom. Na njih će se primijeniti odgovarajuće odredbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prema njihovom radnopravnom statusu, bez primjene uvjeta u pogledu državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske.

Pravo na rodiljni dopust ostvaruje se na osnovi Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koji izdaje izabrani doktor ginekolog i u kojemu se upisuje termin očekivanog poroda.

Za ostvarivanje ostalih prava potrebno je podnijeti zahtjev regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a.

Migracije