NAKNADA PLAĆE

Osobi koja ima regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), pravo na naknadu plaće s osnova priznate ozljede na radu, odnosno priznate profesionalne bolesti, obračunava i isplaćuje poslodavac, od prvog dana na teret HZZO-a. Naknada plaće se isplaćuje u iznosu od 100% od osnovice za naknadu koja se utvrđuje u skladu s hrvatskim propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ako ste osiguranik druge države članice EU/EGP/Švicarske/UK i doživjeli ste ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest u Hrvatskoj, pravo na naknadu plaće na ime priznate ozljede, odnosno profesionalne bolesti ostvarujete u skladu s propisima Vaše matične države.

Privremenu nesposobnost za rad može  Vam evidentirati ugovorni liječnik opće/obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj na tiskanici E116 kao potvrdi o  privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad. Istu tiskanicu liječnik će dostaviti HZZO-u koji će o tako evidentiranoj privremenoj nesposobnosti za rad obavijestiti Vaše matično obvezno zdravstveno osiguranje.

Hrvatskom osiguraniku koji je doživio ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest u drugoj državi članici, privremenu nesposobnost za rad na isti način, na tiskanici E116, može evidentirati inozemni liječnik koji je u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja države rada. Istu tiskanicu će tada dostaviti inozemnom zdravstvenom osiguranju koji će o tako evidentiranoj privremenoj nesposobnosti za rad hrvatskog osiguranika obavijestiti HZZO. Hrvatski osiguranik je obvezan obavijestiti svog poslodavca da je privremeno nesposoban za rad, a u roku koji je propisan hrvatskim propisima.

Bitne poveznice

PITANJA I ODGOVORI

Potvrdu koju Vam je izdao hrvatski liječnik obvezni ste predati svom nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja, odnosno poslodavcu u rokovima koji su utvrđeni zakonodavstvom Vaše matične države.

Svog nositelja zdravstvenog osiguranja možete obavijestiti i putem HZZO-a, na temelju tiskanice E116 („Liječnička potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad“) koju će Vam, na Vaš zahtjev, ispuniti hrvatski liječnik. HZZO će Vašem inozemnom nositelju proslijediti iscrpno izvješće hrvatskog liječnika o Vašem zdravstvenom stanju i o trajnim posljedicama ozljede ili bolesti te oporavku.

Ako se zbog zdravstvenog stanja ne možete javiti liječniku primarne zdravstvene zaštite ili HZZO-u (jer se primjerice nalazite u bolnici), HZZO će ispuniti tiskanicu E116 na temelju medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove u kojoj se liječite te ju izravno dostaviti Vašem osiguravatelju.

U slučaju da ste nezadovoljni odlukom koja je navedena na tiskanici E118, imate pravo u HZZO-u podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja na koje imate pravo žalbe u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Migracije