PRAVO NA OBITELJSKU MIROVINU

Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je osoba od koje se izvodi pravo (umrla osoba) ispunjavala jedan od uvjeta:

 • navršila najmanje 5 godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog staža ili
 • ispunjavala uvjete o dužini mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili
 • bila korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili
 • bila korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu neovisno o dužini mirovinskog staža osiguranika.

Pravo na obiteljsku mirovinu ne može ostvariti član obitelji koji je namjerno uzrokovao smrt osiguranika ili korisnika mirovine i za takvo kazneno djelo je osuđen pravomoćnom presudom na kaznu zatvora, kao i član obitelji umrlog osiguranika, osigurane osobe ili korisnika mirovine, koji se namjerno onesposobio za rad, radi ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu.

Udovica /udovac /izvanbračni drug imaju pravo na obiteljsku mirovinu:

 • ako su do smrti bračnog druga navršili 50 godina života ili
 • ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupila opća nesposobnost za rad ili je takva nesposobnost nastala u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga ili
 • ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica/udovac ili izvanbračni drug obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava prema toj osnovi nastupi opća nesposobnost za rad, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

Ako udovica/udovac ili izvanbračni drug do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, imaju pravo na obiteljsku mirovinu kada navrše 50 godina života.

Udovica/udovac ili izvanbračni drug, koji su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života zadržavaju to pravo trajno, a ako to pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života.

Udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti. U tom slučaju pravo na obiteljsku mirovinu joj pripada od dana smrti osiguranika.

Izvanbračni drug ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala i trajala najmanje tri godine.

Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo uzdržavanja.

Dijete stječe pravo na obiteljsku mirovinu:

 • ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina ili mlađe od 18 godina u razdobljima nezaposlenosti
 • ako nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, tada ima pravo na obiteljsku mirovinu za sve vrijeme dok takav gubitak traje
 • ako je opća nesposobnost za rad nastupila nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ima pravo na obiteljsku mirovinu ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti
 • ako je u trenutku smrti osiguranika na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika.

To pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti, do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života.

Dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti ima pravo na obiteljsku mirovinu iza smrti roditelja te ne gubi to pravo ni zaposlenjem, ali im se obustavlja isplata mirovine za vrijeme trajanja osiguranja.

Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, također zadržava to pravo sve dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti te ne gubi to pravo ni zaposlenjem, ali im se obustavlja isplata mirovine za vrijeme trajanja osiguranja.

Roditelj kojega je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti ima pravo na obiteljsku mirovinu:

 • ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života, ili
 • ako je mlađi od 60 godina života, ali je do smrti osiguranika ili korisnika prava nastao potpuni gubitak radne sposobnosti, sve dok takva nesposobnost traje.

Stupanjem u brak odnosno postojanjem izvanbračne zajednice pravo na obiteljsku mirovinu gube:

 • udovica/udovac, mlađi od 50 godina, osim ako to pravo imaju zbog potpunog gubitka radne sposobnosti
 • djeca osiguranika, braća, sestre i druga djeca bez roditelja, osim djece koja to pravo imaju zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i djece koja se nalaze na redovitom školovanju te djece sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti

Vaše pravo na obiteljsku mirovinu kada se krećete unutar Europske unije

Pravila koja se odnose na starosnu mirovinu odnose se i na obiteljsku mirovinu prema propisima Europske unije.

Obiteljska mirovina isplaćivat će se bez obzira u kojoj državi članici nadživjeli bračni/izvanbračni drug ima prebivalište.

Više

PITANJA I ODGOVORI

Član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od dana kada su ispunjeni uvjeti za stjecanje prava na mirovinu, odnosno od dana smrti osiguranika. U slučaju smrti korisnika mirovine ili korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju, pravo na obiteljsku mirovinu stječe se  najranije od prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik prava umro.

Ako je zahtjev podnesen nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana ispunjenja uvjeta odnosno smrti osiguranika, pravo na obiteljsku mirovinu stječe se od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za 6 mjeseci unatrag.

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba ili ured na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Migracije