IZASLANJE (UPUĆIVANJE) DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA - REGULIRANJE RADA I BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

* Vidi tekst: Izaslanje (Upućivanje) radnika u državu članicu EU/EGP

Državljani trećih država su osobe koje nemaju državljanstvo države članice Europske unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EGP).

 

Rad državljana trećih država u Republici Hrvatskoj u svojstvu upućenih radnika

  1. Upućivanje radnika državljana trećih država od strane poslodavca koji ima poslovni nastan izvan EU/EGP-a

Državljani trećih država čiji poslodavac ima poslovni nastan u trećoj državi (izvan EU/EGP-a), a koje njihov poslodavac u okviru prekograničnog pružanja usluga privremeno upućuje na rad u Republiku Hrvatsku, prije upućivanja moraju ishoditi dozvolu za rad, odnosno potvrdu o prijavi rada te odmah moraju regulirati privremeni boravak u svrhu rada upućenoga radnika u nadležnim policijskim upravama/policijskim postajama.

Više

  1. Upućivanje radnika državljana trećih država koji su zaposleni kod pružatelja usluga/(poslodavca) s poslovnim nastanom u državi članici EU/EGP-a

Državljani trećih država čiji poslodavac ima poslovni nastan u državi članici EU/EGP-a,  pod uvjetom da su zakonito zaposleni u toj državi (imaju reguliran boravišni i radni status u skladu sa zakonodavstvom te države) te koje njihov poslodavac u okviru prekograničnog pružanja usluga privremeno upućuje na rad u Republiku Hrvatsku, ne trebaju ishoditi dozvolu za rad, odnosno potvrdu o prijavi rada.

Ukoliko rad ili obavljanje usluge upućenoga radnika traje dulje od 3 mjeseca, mora se regulirati privremeni boravak u svrhu rada upućenoga radnika.

 

Obveza podnošenja prethodne izjave o upućivanju radnika

Svaki pružatelj usluga (poslodavac) koji upućuje radnike u Republiku Hrvatsku dužan je podnijeti prije upućivanja radnika u Republiku Hrvatsku izjavu o upućivanju, elektroničkim putem, na adresu e-pošte: postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr

Izjava se mora podnijeti najkasnije prije početka rada, odnosno pružanja usluga u Republici Hrvatskoj.

Strani poslodavac je dužan prijaviti promjenu podataka u izjavi o upućivanju, najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka promjene.

Više informacija i obrazac izjave

 

Boravak državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

Državljani treće države u pravilu moraju odmah prijaviti privremeni boravak (uključujući i kratkotrajni boravak u trajanju do 90 dana) kod nadležnih policijskih uprava/u policijskim postajama, u roku od dva dana od ulaska u zemlju.

Iznimno, državljani trećih država koji imaju odobrenje stalnog boravka u drugoj državi članici EU/EGP-a oslobođeni su obveze prijave kratkotrajnog boravka. Oni imaju pravo boraviti na području Hrvatske do 3 mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku, ako imaju valjanu putnu ispravu. Nakon isteka 3 mjeseca dužni su najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka strancima propisani su odredbama Zakona o strancima, Pravilnikom o vizama i Uredbom o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Detaljnije obavijesti o mogućnostima reguliranja boravka i rada stranaca kao i sve propisane obrasce za izdavanje privremenog boravka odnosno dozvole za boravak i rad mogu se pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Socijalno osiguranje državljana trećih država koji su izaslani na rad u Republiku Hrvatsku od strane poslodavca koji ima poslovni nastan izvan EU/EGP-a 

Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju sa sljedećim državama:

Australijom
Bosnom i Hercegovinom
Crnom Gorom
Kanadom
Kanadskom pokrajinom Québec
Makedonijom
Srbijom (SR Jugoslavijom)
Turskom

Međunarodni ugovori sadrže, između ostalog, i odredbe o uvjetima te rokovima izaslanja (upućivanja), a administrativnim sporazumima za primjenu ugovora određena su i tijela nadležna za izdavanje potvrda kojom se potvrđuje da se na osobu i nadalje primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o socijalnom osiguranju. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je nadležan za izdavanje potvrda u slučaju primjene ugovora o socijalnom osiguranju sa Australijom, Kanadom i Quebecom, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u slučaju primjene ugovora sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Makedonijom, Srbijom i Turskom.

U slučaju kada s državom u koju se radnik upućuje na rad nije sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, o nacionalnom zakonodavstvu države u koju se radnik upućuje ovise mogućnosti i uvjeti upućivanja te postoji li obveza uplate doprinosa za obvezna osiguranja u toj državi ili radnik može ostati u osiguranju države koja ga je uputila na rad u inozemstvo.

 

Bitne poveznice

Migracije