UPUĆIVANJE RADNIKA TREĆE DRŽAVE U DRŽAVU ČLANICU EU/EGP

Upućivanje je situacija u kojoj poslodavac upućuje svojeg radnika iz jedne države u drugu kako bi za njega tamo obavljao poslove u određenom razdoblju. Radnik ostaje i nadalje obuhvaćen sustavom socijalnog osiguranja države iz koje je upućen i doprinosi za socijalno osiguranje se plaćaju u državi iz koje je radnik upućen, tj. u njegovoj matičnoj državi. Na osnovi potvrde koja se izdaje u tu svrhu on je izuzet od plaćanja doprinosa u drugoj državi u kojoj obavlja poslove privremeno, u točno određenom razdoblju. Ako bi došlo do prekoračenja odobrenog trajanja upućivanja ili do nekih drugih okolnosti koje utječu na upućivanje, nadležna tijela i ustanove države u kojoj radnik obavlja poslove imaju pravo tražiti od poslodavca i radnika da doprinose plaćaju u toj državi.

Nakon stupanja Republike Hrvatske u članstvo EU-a, na obveze i prava iz sustava socijalne sigurnosti osoba upućenih iz jedne u drugu državu članicu EU-a se u Hrvatskoj primjenjuju propisi EU-a za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Prema općim pravilima Osnovne uredbe EU za koordinaciju, na zaposlene i samozaposlene osobe koje se kreću unutar EU-a primjenjuje se zakonodavstvo samo jedne države članice i to prema mjestu rada (lex loci laboris), a osobe upućene u drugu državu radi obavljanja određenog posla, u određenom razdoblju predstavljaju iznimku od tog pravila i na njih se primjenjuje zakonodavstvo države iz koje su izaslani (matične države).

Poslove vezane uz upućivanje unutar EU-a obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Upućivanje zaposlenih osoba

Za upućivanje zaposlene osobe koju poslodavac uputi u drugu državu članicu radi obavljanja posla za tog poslodavca, u određenom razdoblju, potrebno je ispuniti određene uvjete – neke na strani poslodavca, a neke na strani radnika.

Na upućenu osobu će se i dalje primjenjivati zakonodavstvo države iz koje je upućena, pod uvjetom da:

 1. upućivanje ne traje duže od 24 mjeseca
 2. radnik nije upućen da zamijeni drugog upućenog radnika
 3. na radnika se primjenjivalo zakonodavstvo matične države najmanje jedan mjesec neposredno prije upućivanja (dovoljno je za ovaj uvjet da je npr. upućena osoba kao nezaposlena osoba bila obuhvaćena sustavom davanja za nezaposlenost ili se prethodno nalazila u sustavu zdravstvenog osiguranja)
 4. poslodavac redovito obavlja svoju djelatnost u matičnoj državi (na način da u njoj obavlja značajan dio svoje djelatnosti. Ne smatra se da redovito obavlja značajan dio svoje djelatnosti ako obavlja samo administrativne poslove i poslove unutarnjeg upravljanja)
 5. postoji neposredna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja upućivanja (ako takva veza ne postoji ili se prekine za vrijeme trajanja upućivanja, ne primjenjuju se pravila o upućivanju, odnosno započeto upućivanje prestaje).

Upućivanje samozaposlenih osoba

Odredbama o upućivanju omogućeno je i samozaposlenim osobama da privremeno obavljaju svoju djelatnost u drugoj državi članici, a da se na njih za to vrijeme primjenjuje zakonodavstvo matične države.

Uvjeti koje moraju ispuniti :

 1. upućivanje ne smije trajati duže od 24 mjeseca
 2. redovno obavljati djelatnost kao samozaposlena osoba u državi iz koje su izaslani (ako obavljaju značajan dio svoje djelatnosti u toj državi što se procjenjuje prema kriterijima da li su ju obavljali dva mjeseca prije upućivanja kako bi ju mogli nastaviti obavljati nakon povratka u matičnu državu i da li i nadalje ispunjavaju sve potrebne uvjete za obavljanje svoje djelatnosti kako bi je mogli nastaviti po povratku)
 3. djelatnost koju će obavljati u državi rada mora biti slične naravi onoj koju obavljaju u matičnoj državi.

Zajamčeni uvjeti rada i prava upućenih radnika za vrijeme upućivanja

Poslodavac koji upućuje radnika na privremeni rad u državu članicu EU/EGP-a i Švicarsku, za vrijeme upućivanja mora poštovati određena pravila, budući da za vrijeme upućivanja radnik ima status upućenog radnika te posebno zajamčene radne uvjete i prava.

Više

Uvjeti rada

Dok radi kao upućeni radnik u državi članici EU/EGP-a, upućenom radniku jamče se određeni uvjeti rada u državi domaćinu.

Nacionalne internetske stranice o upućivanju

Države članice EU učinile su dostupnim određene informacije na nacionalnim internetskim stranicama. Uvjete rada upućenih radnika i podatke za kontakt lokalnih tijela možete pronaći na nacionalnim internetskim stranicama države domaćina.

Više

NEKE OBVEZE poslodavca za vrijeme upućivanja radnika u REPUBLIKU HRVATSKU

 Za vrijeme upućivanja u Republiku Hrvatsku, upućenom radniku poslodavac mora osigurati sljedeće određene uvjete rada kakve imaju hrvatski radnici:

 • najduže trajanje radnog vremena i najkraće trajanje odmora
 • najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora
 • najnižu plaću, uključujući povećanu plaću za prekovremeni rad
 • zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
 • zaštitne mjere za rad trudnica, žena koje su nedavno rodile, odnosno doje
 • zaštitne mjere za rad maloljetnika
 • uvjete rada radnika ustupljenih putem agencija za privremeno zapošljavanje
 • jednako postupanje prema muškarcima i ženama i ostala pravila za sprječavanje diskriminacije (zabrana diskriminacije).

 Na kojoj se razini moraju osigurati ta prava ?

Navedena prava su propisana pravnim propisima Republike Hrvatske, odnosno kako je to određeno u kolektivnim ugovorima čija je primjena u RH proširena na sve poslodavce i radnike u određenoj djelatnosti.

Više informacija o važećem zakonodavstvu RH

Na upućivanje radnika u Republiku Hrvatsku vezano za uvjete rada primjenjuju se  Zakon o radu te Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika.

Što ako su ovi zajamčeni uvjeti rada (uključujući i plaću) povoljnije regulirani propisima države poslovnoga nastana poslodavca koji upućuje radnika na ograničeno vrijeme na rad u Republiku Hrvatsku?

U tom slučaju na upućenoga radnika treba primijeniti povoljnije pravo.

Postupak koji se provodi kod upućivanja

 1. Obveza podnošenja izjave o upućivanju (posting declaration) prije upućivanja, odnosno obavijesti o svakoj naknadnoj promjeni podataka u toj izjavi.

Više informacija

Izjavu je dužan podnijeti prije upućivanja radnika u Republiku Hrvatsku svaki poslodavac pružatelj usluga koji upućuje radnika, najkasnije prije početka rada, odnosno pružanja usluga u Republici Hrvatskoj, u elektroničkom obliku i elektroničkim putem središnjem državnom tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i zaštite na radu, na e-mail adresu: postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr

Izjava o upućivanju Obrazac 1 HR i Posting declaration Form 1 EN

Prijava promjene podataka u izjavi o upućivanju Obrazac 2 HR

Notification of change of submitted posting declaration Form 2 EN

 1. Obveza određivanja osobe koja će biti ovlaštena za suradnju s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, a koja će tijekom razdoblja upućivanja čuvati te na zahtjev nadležnoga tijela dati na uvid relevantnu dokumentaciju o upućenom radniku, ostale dokaze potrebne za kontrolu i nadzor i pružiti nadležnim tijelima sve potrebne informacije.
 2. Obveza određivanja osobe za kontakt u Republici Hrvatskoj koja će za vrijeme upućivanja biti ovlaštena u ime i za račun poslodavca surađivati s nadležnim tijelima te po potrebi primati i slati dokumente, zahtjeve, obavijesti i ostala pismena te ih dostaviti
 3. Inspektor rada je ovlašten zatražiti određene izjave i dokumente koji dokazuju je li radnik u skladu sa zakonom zaposlen kod poslodavca za vrijeme trajanja upućivanja, u kojem radnom vremenu i rasporedu, koliko je radio radnih sati, koja su mu i kakva primanja, ima li A1 obrazac i slično. Radi toga upućeni radnik treba imati za vrijeme upućivanja, identifikacijsku ispravu, ugovor o radu, po mogućnosti presliku A 1 obrasca, individualnu obračunsku listu plaće, odnosno isplatnu listu, presliku izjave o upućivanju te:

– državljani trećih zemalja zaposleni u državi članici EGP-a dodatno dozvolu boravka u državi sjedišta poslodavca koji ih je uputio na rad u Republiku Hrvatsku, a za rad duži od 90 dana privremeni boravak u svrhu rada upućenog radnika u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Zakona o strancima

– državljani trećih zemalja zaposleni izvan područja EGP-a,  koji su kao izvršitelji usluga  upućeni u Republiku Hrvatsku na temelju višestranoga ili dvostranoga međunarodnog ugovora koji obvezuje Republiku Hrvatsku,  dozvolu za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama Zakona o strancima

-državljani trećih zemalja zaposleni izvan područja EGP-a koji su pružatelji usluga u Republici Hrvatskoj dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kontakt točka za opće informacije o radnopravnom zakonodavstvu je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Kontakt: info@mrosp.hr ; croliaisonoffice@mrosp.hr )

Više

Jedinstvena kontaktna točka za usluge – informacije o osnivanju poduzeća i pružanju usluga u Hrvatskoj.

Ako su navedeni uvjeti ispunjeni, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izdaje za svakog izaslanog radnika potvrdu A1 kojom se potvrđuje da se na osobu i nadalje primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o socijalnom osiguranju. Potvrda A1 je zadani obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o tome da je radnik izaslan, te da ne mora u određenom razdoblju plaćati doprinose u državi rada jer ih plaća u državi iz koje je izaslan.

Kod izaslanja potvrda A1 ne može se izdati za razdoblje duže od 24 mjeseca ako je riječ o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme. U slučaju ugovora na određeno vrijeme izdaje se samo za razdoblje trajanja ugovora. Iznimno, moguće je za istu osobu tražiti produženje trajanja razdoblja izaslanja (duže od 24 mjeseca, a najduže 5 godina). Ako postoji opravdan razlog npr. ako se ugovoreni posao ne može završiti u roku od 24 mjeseca, moguće je u posebnom postupku, uz pristanak nadležne ustanove države u koju je osoba izaslana, produžiti razdoblje izaslanja. Zahtjev za produženje izaslanja podnosi se unaprijed, prije isteka postojećeg izaslanja (dostavlja se na posebnoj tiskanici Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883).

Pravila o izaslanju odnose se i na osobe koje su zaposlene s namjerom izaslanja od prvog dana zaposlenja. Međutim, dotična osoba mora neposredno prije izaslanja biti obuhvaćena zakonodavstvom države članice u kojoj poslodavac redovno obavlja svoju djelatnost.

Više

 

Bitne poveznice

PITANJA I ODGOVORI

Pod uvjetom da su ispunjeni gore navedeni uvjeti i da je Vaš poslodavac za Vas ishodio potvrdu A1 osigurani ste u državi iz koje ste izaslani (matičnoj državi), umjesto države u kojoj rad obavljate.

Za Vas zahtjev podnosi i pečatom ovjerava poslodavac ili samozaposlena osoba za sebe prije početka izaslanja, te dostavlja nadležnoj područnoj službi ili uredu Zavoda prema sjedištu poslodavca (Zahtjev 7.1a). Poslodavac popunjava i upitnik za poslodavce (Zahtjev 7.1b) koji sadrži detaljne informacije o poslovanju te ga, uz obveznu dokumentaciju navedenu u upitniku, dostavlja Zavodu. Samozaposlene osobe dužne su ispuniti zahtjev za izaslanje samozaposlenih osoba u EU (Zahtjev 7.2.)

Od 9. siječnja 2023. dostupna je e-usluga HZMO-a koja korisnicima olakšava postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje prenosivog dokumenta A1 i to:

 • e-zahtjev za izdavanje A1 potvrde – izaslanje zaposlenih osoba
 • e-Zahtjev za izdavanje A1 potvrde- izaslanje samozaposlenih osoba u EU
 • e-Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004
 • e-Prijava za izdavanje potvrde A1 za osobe koje rade u dvije ili više država članica EU radi određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje
 • e-zahtjev za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje za pomorce
 • e-zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 za pomorce

Novu e-Usluge na jednostavan način mogu koristiti postojeći i novi korisnici, ovlaštene osobe obveznika koji su već registrirani ili se prvi put registriraju u elektroničku uslugu e-Prijave HZMO Lana, bez potrebe dolaska na šaltere HZMO-a, a detaljne korisničke upute dostupne su na poveznici  https://lana.mirovinsko.hr/upute/html/

Nakon završetka razdoblja izaslanja, novo izaslanje za istu osobu može se odobriti nakon proteka roka od dva mjeseca, međutim iznimno moguće je za istu osobu tražiti produženje trajanja razdoblja izaslanja (dulje od 24 mjeseca). Ako postoji opravdan razlog, npr. predviđa se da se ugovoreni posao ne može završiti u roku od 24 mjeseca, moguće je u posebnom postupku, uz pristanak nadležne ustanove države u koju je osoba izaslana, produžiti razdoblje izaslanja. Zahtjev za produženje izaslanja podnosi se unaprijed, prije isteka postojećeg izaslanja (Zahtjev 7.3.)

Kratki prekidi razdoblja izaslanja, kao što su godišnji odmori, bolovanja ili stručno usavršavanje, u trajanju do najviše dva mjeseca, ne smatraju se prekidom izaslanja i ne produžuju postojeće izaslanje koje je predviđeno na rok od 24 mjeseca. U slučaju da je izaslanje kraće od 24 mjeseca, moguće ga je produžiti najviše do 24 mjeseca.

Za vrijeme trajanja razdoblja izaslanja poslodavac je dužan obavještavati nadležnu ustanovu o svim promjenama koje se tiču izaslanja, a posebno:

– ako izaslanje završi prije predviđenog roka

– o razdobljima prekida izaslanja duljim od dva mjeseca

– o raspoređivanju izaslanog radnika drugom poslodavcu u državi rada.

Nadležna ustanova u matičnoj državi dužna je obavijestiti nadležnu ustanovu u državi rada o navedenim promjenama.

Migracije