Prava u sustavu socijalne skrbi

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Nadzor nad obavljanjem djelatnosti socijalne skrbi provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Materija socijalne skrbi regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

Stranci ostvaruju prava u sustavu socijalne skrbi sukladno priznatom statusu u Republici Hrvatskoj na osnovi dokumenta kojim je status priznat.

Stranci koji se nađu u nepovoljnoj životnoj situaciji s priznatim jednim od sljedećih statusa su:

– stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,

– stranci s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima,

– stranci pod supsidijarnom zaštitom i azilanti te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj.

Takve osobe imaju sva prava u sustavu socijalne skrbi kao i državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Hrvatskoj.

Svi ostali koji nisu navedeni mogu ostvariti pravo na jednokratnu naknadu i privremeni smještaj pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našli.

Azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom, ako troškove stanovanja nisu u mogućnosti podmirivati vlastitim sredstvima, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15, 127/17), smještaj osigurava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Sredstva za trošak stanovanja podmiruju se iz državnog proračuna. Smještaj se osigurava najduže na 24 mjeseca od dana izvršnosti odluke o odobrenju međunarodne zaštite.

Prava u sustavu socijalne skrbi su:

 1. zajamčena minimalna naknada,
 2. naknada za troškove stanovanja,
 3. pravo na troškove ogrjeva,
 4. naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 5. jednokratna naknada,
 6. naknada u vezi s obrazovanjem,
 7. osobna invalidnina,
 8. doplatak za pomoć i njegu,
 9. status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 10. naknada do zaposlenja,
 11. naknade za ugroženog kupca energenata
 12. socijalne usluge
 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć u kući
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • boravak
 • smještaj
 • obiteljska medijacija
 • organizirano stanovanje.

Prava u sustavu socijalne skrbi rješenjem priznaju centri za socijalnu skrb.

Više

 

Bitne poveznice 

Migracije