Prava u sustavu socijalne skrbi

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Nadzor nad obavljanjem djelatnosti socijalne skrbi provodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Materija socijalne skrbi regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22 i 119/22).

Stranci ostvaruju prava u sustavu socijalne skrbi sukladno priznatom statusu u Republici Hrvatskoj na osnovi dokumenta kojim je status priznat.

Stranci koji se nađu u nepovoljnoj životnoj situaciji s priznatim jednim od sljedećih statusa su:

– stranac sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj,

-osoba bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj

– stranci s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima,

– stranac pod supsidijarnom zaštitom, azilant i stranac pod privremenom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj.

Takve osobe imaju sva prava u sustavu socijalne skrbi kao i državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Hrvatskoj.

Svi ostali koji nisu navedeni mogu ostvariti pravo na jednokratnu naknadu i uslugu smještaja u drugim slučajevima pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našli.

Azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom, ako troškove stanovanja nisu u mogućnosti podmirivati vlastitim sredstvima, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15, 127/17), smještaj osigurava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Sredstva za trošak stanovanja podmiruju se iz državnog proračuna. Smještaj se osigurava najduže na 24 mjeseca od dana izvršnosti odluke o odobrenju međunarodne zaštite.

Naknade u sustavu socijalne skrbi su:

 1. zajamčena minimalna naknada,
 2. naknada za troškove stanovanja,
 3. naknada za ugroženog kupca energenata,
 4. naknada za osobne potrebe,
 5. jednokratna naknada,
 6. naknada za pogrebne troškove,
 7. naknada za redovito studiranje,
 8. plaćanje troškova u učeničkom domu
 9. osobna invalidnina,
 10. doplatak za pomoć i njegu,
 11. status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

 

Socijalne usluge

 1. prva socijalna usluga,
 2. usluga sveobuhvatne procjene i planiranja,
 3. savjetovanje,
 4. stručna procjena,
 5. psihosocijalno savjetovanje,
 6. socijalno mentorstvo,
 7. obiteljska medijacija,
 8. psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja,
 9. psihosocijalna podrška,
 10. rana razvojna podrška,
 11. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja,
 12. pomoć u kući,
 13. boravak,
 14. organizirano stanovanje i
 15. smještaj.

O priznavanju prava i socijalnih usluga u upravnom području socijalne skrbi Hrvatski zavod za socijalni rad odlučuje rješenjem ili uputnicom, osim prava na naknadu za troškove stanovanja o kojem rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Više

 

Bitne poveznice 

Migracije