Nezaposlenost

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja

U evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje možete se prijaviti kao nezaposlena osoba ili kao ostali tražitelj zaposlenja.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Vam između ostalog nudi:

 • informacije o slobodnim radnim mjestima,
 • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje,
 • informacije o stanju na tržištu rada – struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja,
 • radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (kako napisati životopis i zamolbu, kako se predstaviti poslodavcu, metode samo procjene, tehnike aktivnog traženja posla),
 • pravne savjete,
 • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti.

 Nezaposlenom osobom smatra se osoba u dobi između 15 i 65 godina života koja:

 • je sposobna ili djelomično sposobna za rad,
 • nije u radnom odnosu,
 • ne obavlja samostalnu djelatnost
 • aktivno traži posao i
 • raspoloživa je za rad.

Nezaposlena osoba:

 • ne smije imati registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu odnosno nema više od 25 % udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi odnosno registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva
 • ne smije biti korisnik mirovine (osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnik mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnik obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje)
 • ne smije ispunjavati uvjete za starosnu mirovinu
 • nije uključena u program socijalnog uključivanja na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju o privremenoj nezapošljivosti ili
 • nije redoviti učenik ili student.

Aktivno traženje posla obuhvaća sudjelovanje nezaposlene osobe u:

 • savjetovanjima,
 • individualnim konzultacijama,
 • grupnim informiranju
 • utvrđivanju aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje,
 • utvrđivanju aktivnosti i ciljeva Profesionalnog plana te rokova izvršenja,
 • utvrđivanju aktivnosti i ciljeva Sporazuma o uključivanju na tržište rada te rokova izvršenja
 • provedbi aktivnosti utvrđenih profesionalnim planom,
 • pretraživanju slobodnih radnih mjesta na web-stranici Zavoda,
 • samoinicijativnom javljanju na slobodna radna mjesta,
 • vođenju dnevnika traženja posla,
 • radionicama za razvoj vještina upravljanja karijerom,
 • postupku profesionalne selekcije
 • postupku profesionalnog usmjeravanja.

Prava i obveze nezaposlenih osoba

Prava i obveze nezaposlenih osoba uređeni su Zakonom o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18, 32/20 i 18/22).

Prava

 • Pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja
 • Pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Pravo na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
 • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova
 • Pravo na mirovinsko osiguranje ako osoba ostvari pravo na novčanu naknadu te ispunjava uvjet godina života za starosnu mirovinu, a nedostaje najviše 5 godina mirovinskoga staža za starosnu mirovinu
 • Pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom
 • Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti
 • s obzirom na EU/EGP državljane
 • s obzirom na državljane 3. zemalja

Obveze

 • Redovito kontaktiranje savjetnika za zapošljavanje u dogovorenom vremenu
 • Prisustvovati individualnom savjetovanju
 • Zajedno sa savjetnikom za zapošljavanje izraditi profesionalni plan traženja posla/Sporazum o uključivanju na tržište rada i pridržavati se aktivnosti utvrđenih profesionalnim planom/Sporazumom o uključivanju na tržište rada
 • Podnositi molbe poslodavcima i javljati se na oglase i natječaje
 • Biti raspoloživ za rad odazivajući se na pozive zavoda radi pripreme za zapošljavanje i zaposlenja u terminima utvrđenim profesionalnim planom
 • Provoditi aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje: uključiti se u grupno savjetovanje-radionice kojima se stječu vještine aktivnog traženja posla te sudjelovati u postupku profesionalne selekcije-odabiru za određeno radno mjesto ili obrazovanje

Ostali tražitelji zaposlenja

Ostali tražitelji zaposlenja su osobe koje trenutno rade, a žele promijeniti posao, redovni studenti ili učenici, i druge osobe koje žele koristiti usluge Zavoda, a ne smatraju se nezaposlenim osobama.

Ostali tražitelji zaposlenja ne mogu koristiti prava iz statusa nezaposlenosti.

Više

Bitne poveznice

Migracije