Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj je obvezno, što znači da svaki građanin Republike Hrvatske treba imati regulirano obvezno zdravstveno osiguranje.

Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a regulirano je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23).

Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca uređena je i posebnim zakonom –  Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/13, 15/18,  26/21 i 46/22).

Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama HZZO-a prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti, na način i pod uvjetima utvrđenim Uredbom (EZ) br. 883/04, Direktivom 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima te posebnim zakonom.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezne su se osigurati:

 • osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj
 • državljani drugih država članica Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EGP), Švicarske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, te državljani ostalih država s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa, odnosno obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj te ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno
 • državljani drugih država članica EU/EGP/Švicarske/UK s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država članica EU/EGP/Švicarskoj/UK
 • državljani države koja nije država članica EU/EGP/Švicarska/UK niti ugovorna država na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.

Prijava na zdravstveno osiguranje nije obvezna ako je propisima EU, međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom određeno drugačije.

Osobe koje su, za vrijeme boravka u Hrvatskoj, obvezno zdravstveno osigurane u drugoj državi članici EU/EGP-a/Švicarskoj/UK ili u jednoj od država s kojima je Hrvatska sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Turska), zdravstvenu zaštitu koriste u opsegu koji je određen europskim pravnim propisima, odnosno međunarodnim ugovorima, ali na jednak način kao i osigurane osobe HZZO-a.

Zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini osigurane osobe HZZO-a ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i stomatologije, u pravilu, prema mjestu stanovanja. Inozemni osiguranici, koji zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u Hrvatskoj ostvaruju na teret inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja, ne obavljaju izbor liječnika, nego se, radi korištenja primarne zdravstvene zaštite obraćaju bilo kojem ugovornom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita na sekundarnoj i tercijarnoj razini ostvaruje se osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:

 • opće/obiteljske medicine
 • zdravstvene zaštite predškolske djece
 • zdravstvene zaštite žena
 • patronažne zdravstvene zaštite
 • zdravstvene njege u kući bolesnika
 • stomatološke zdravstvene zaštite
 • higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite
 • laboratorijsku dijagnostiku
 • ljekarništvo te
 • hitnu medicinsku pomoć.

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu, a na tercijarnoj razini obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzilijarnih i bolničkih djelatnosti.

Na poveznici: Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH | HZZO dostupni su podaci o liječnicima i zdravstvenim ustanovama  koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite.

Osigurane osobe su obvezne sudjelovati u troškovima korištene zdravstvene zaštite, za usluge koje nisu u cijelosti osigurane na teret HZZO-a. Radi pokrića troškova sudjelovanja, osoba koja ima regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u HZZO-u, može sa HZZO-om sklopiti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Rad HZZO-a je organiziran kroz Direkciju HZZO-a, 4 regionalna ureda i 16 područnih službi, a njihovi kontakt podaci dostupni su na poveznici Kontakt | HZZO

Nadzor nad zakonitošću rada HZZO-a obavlja Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

VIŠE – Obvezno zdravstveno osiguranje | HZZO

Migracije