DRŽAVLJANI EU/EGP

Prijava boravka – državljani EGP-a

Pravila za prijavu privremenog i stalnog boravka za državljane Europskog gospodarskog prostora (zemlje EU-a te Norveške, Islanda i Lihtenštajna, nadalje: EGP) i Švicarske Konfederacije

Državljani zemalja Europske unije te Norveške, Islanda i Lihtenštajna koje zajedno čine Europski gospodarski prostor i državljani Švicarske Konfederacije mogu u Hrvatskoj biti na:

 • kratkotrajnom,
 • privremenom ili
 • stalnom boravku.

 

Za vrijeme boravka u Hrvatskoj dužni su nositi osobne isprave i dati ih na uvid službenoj osobi koja to od njih zatraži. Ukoliko ih nemaju sa sobom, predviđena novčana kazna je 200 kuna.

U slučaju privremenog boravka ili stalnog boravka, nužno je imati i isprave o prijavi boravka (potvrdu o prijavi privremenog boravka ili boravišnu iskaznicu), u suprotnom, državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 200 kuna.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a.

Kratkotrajni boravak

Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do 90 dana od dana ulaska u zemlju ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu. U tom slučaju ne postoji obveza prijave boravka.

Privremeni boravak

Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana od dana ulaska u Hrvatsku, ako:

 • je radnik ili samostalni djelatnik
 • ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teret za sustav socijalne skrbi i ima zdravstveno osiguranje
 • ako pohađa visoko učilište ili strukovnu izobrazbu i ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje te izjavom dokaže da posjeduje dostatna sredstava za uzdržavanje sebe i članova svoje obitelji, kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teret za sustav socijalne skrbi
 • je član obitelji koji se pridružuje državljaninu države članice EGP-a koji ispunjava gore navedene uvjete.

Ako u Hrvatskoj namjeravate boraviti duže od tri mjeseca, dužni ste, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj državljanin države članice EGP-a koji  ne prijavi privremeni boravak u propisanom roku.

Obrazac možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) ili ovdje.

Prijava privremenog boravka za državljane države članice EGP-a

Uz prijavu se, ovisno o svrsi boravka, prilaže i preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original.

Dodatni prilozi ovisno o svrsi boravka:

 • Prijava privremenog boravka u svrhu rada – Prilaže se i potvrda o radnom odnosu ili dokaz da se radi o samostalnom djelatniku ili upućenom radniku.

Napomena: Državljani država članica EU i članovi njihovih obitelji na koje se primjenjuje Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji svoj radno pravni status u Hrvatskoj mogu regulirati:

 • do 90 dana godišnje temeljem potvrde o prijavi rada, ako se radi o određenoj vrsti poslova
 • duže od 90 dana godišnje – temeljem  dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote.
 • Prijava privremenog boravka u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe – Prilaže se i dokaz o upisu na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, izjava o sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji te dokaz o zdravstvenom osiguranju.
 • Prijava privremenog boravka u druge svrhe– Prilaže se i dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji i dokaz o zdravstvenom osiguranju.
 • Prijava privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji – Prilaže se valjana osobna iskaznica ili putna isprava, isprava kojom se dokazuje da je član obitelji iz članka 4. Zakona o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji ili odgovarajuće isprave kojima dokazuje da je zbog materijalne i socijalne situacije ovisan o državljaninu države članice EGP-a.

Policijska uprava ili postaja po zaprimljenoj prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a i članu obitelji koji je državljanin države članice EGP-a, izdaje potvrdu o prijavi privremenog boravka, a na njihov zahtjev izdaje se boravišna iskaznica.

 

Privremeni boravak za članove obitelji

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji ima državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka prijaviti privremeni boravak. Ukoliko to ne učini, propisana je novčana kazna u iznosu od 500 do 5000 kuna.

 

Uz obrazac Prijava privremenog boravka za državljane EGP-a  prilaže se:

 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original
 • isprava kojom dokazuje da je član obitelji:
 • za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od šest mjeseci
 • za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvod iz matičnih knjiga rođenih ne stariji od šest mjeseci odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, izjave izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokazi o zajedničkom stanovanju zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ukoliko je u izvanbračnoj zajednici rođeno dijete, za dijete i izvanbračne drugove prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje
 • za dokazivanje odnosa roditelj-dijete – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju
 • odgovarajuće isprave kojima dokazuje potrebu spajanja obitelji, jer je zbog svoje materijalne i socijalne situacije u državi iz koje dolazi u osiguranju osnovnih potreba ovisan o državljaninu države članice EGP-a ili da je član njegovog kućanstva ili jer mu je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga potrebna osobna skrb državljanina države članice EGP-a ako je član obitelji iz članka 4. stavka 2. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nema državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, prijaviti privremeni boravak.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj član obitelji državljanina EGP-a koji ne podnese zahtjev za izdavanje »Boravišne iskaznice za člana obitelji državljanina Unije« u propisanom roku.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a možete preuzeti sa stranica MUP-a ili ovdje.

Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a.

Uz obrazac prilaže se:

 • preslika važeće putovnice koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original i
 • dokaz da je član uže obitelji državljanina države članice EGP-a, i to:
 • za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih
 • za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvod iz matičnih knjiga rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda iz matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se on vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, izjave izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokazi o zajedničkom stanovanju zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka i drugi dokazi o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ukoliko je u izvanbračnoj zajednici rođeno dijete, za dijete i izvanbračne drugove prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje
 • za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju
 • odgovarajuću ispravu koju je izdalo nadležno tijelo iz države iz koje dolazi, a kojom se službeno potvrđuje da je osoba uzdržavani član obitelji, odnosno član kućanstva državljanina EGP-a ili dokaz o postojanju potrebe zdravstvene skrbi pružene od državljanina države članice EGP-a, ako se radi o članu obitelji iz članka 4. stavka 2. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a.

Članu obitelji hrvatskog državljanina koji nije državljanin države članice EGP-a, a koji ima privremeni boravak izdaje se dozvola boravka s rokom važenja do jedne godine.

 

Stalni boravak

Državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj.

U iznimnim slučajevima državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak i prije pet godina neprekidnog zakonitog boravka. Iznimke su propisane člankom 28. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora.

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nema državljanstvo države članice EGP-a, koji neprekidno zakonito boravi najmanje pet godina s državljaninom EGP-a u Republici Hrvatskoj, podnosi zahtjev za odobrenje stalnog boravka u policijskoj upravi odnosno postaji prema mjestu boravka. Zahtjev se podnosi prije isteka važenja boravišne iskaznice.

Propisani obrazac za prijavu stalnog boravka možete preuzeti sa stranica MUP-a ili ovdje.

 

Prijava stalnog boravka za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji.

Državljaninu države članice EGP-a i članu obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a na stalnom boravku izdaje se boravišna iskaznica s rokom važenja od deset godina.

Migracije