DRŽAVLJANI 3. ZEMALJA

BORAVAK I RAD STRANACA U RH – državljani 3. zemalja

Državljani trećih zemalja su stranci koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europska unija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška, Republika Island, u daljnjem tekstu: EGP). Na državljane Švicarske Konfederacije primjenjuju se odredbe Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 66/19 i 53/20).

Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka državljanima trećih zemalja propisani su Zakonom o strancima (Narodne novine, broj: 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20) i pripadajućim podzakonskim aktima.

Državljani trećih zemalja koji žele boraviti odnosno raditi u Hrvatskoj možemo podijeliti u nekoliko kategorija. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za reguliranje boravka dužeg od 90 dana ovisi o navedenoj kategorizaciji.

Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote. Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada RH te se objavljuje u Narodnim novinama.

Stranac u Republici Hrvatskoj može boraviti na:

 • kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana)
 • privremenom boravku (do godine dana)
 • stalnom boravku (neograničeno).

Po pitanju viza, RH, kao država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), primjenjuje zajedničku viznu politiku EU u dijelu koji se odnosi na zajednički vizni režim. Na temelju vize državljanin treće zemlje ne može raditi na području RH osim u slučajevima navedenim u člancima od 82. – 85. Zakona o strancima (Narodne novine broj 130/2011, 74/2013 i 69/2017).

Odlukom Vlade RH, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava (dozvola boravaka i viza za dva ili više ulazaka), kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za RH uz uvjet da je navedena schengenska isprava važeća i u trenutku ulaska i izlaska iz RH.

Stranci, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, obrazac zahtjeva za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr. Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu, viznom centru ili posredstvom akreditirane turističke agencije.

Više

 

Bitne poveznice

o   Ministarstvo unutarnjih poslova

o   Priručnik za strance

o   Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

o   Zakon o strancima

o   Zakon o državljanima država članica Eurposkog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

o   Uredba o Zakoniku o schengenskim granicama

o   Uredba o Zakoniku Zajednice o vizama

o   Godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za 2018. godinu

PITANJA I ODGOVORI

Kratkotrajni boravak je boravak državljanina treće zemlje do 90 dana na temelju vize ili bez vize. Smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj, a državljanin treće zemlje u roku od dva dana od ulaska u RH, odnosno od promjene smještaja.  Stranac kojemu ne treba viza može boraviti najduže 90 dana u vremenskom razdoblju od  180 dana računajući od prvog dana ulaska.

Strani državljanin koji je vlasnik stana/kuće za odmor kratkotrajni boravak može prijaviti i turističkoj zajednici za sebe i svoje prijatelje/rodbinu putem sustava e-visitor.

Kratkotrajni boravak prijavljuje se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu boravka državljanina treće zemlje.

Obrazac prijave kratkotrajnog boravka (obrazac 8a)

Privremeni boravak je boravak stranca do godinu, a može se odobriti u svrhu spajanja obitelji, životnog partnerstva, rada, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja, humanitarnih razloga, rada upućenog radnika, boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a, boravka digitalnog nomada ili u druge svrhe.

Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad.

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)

Državljanin treće zemlje kojemu za ulazak u RH nije potrebna viza, zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu RH u državi članici EGP-a u kojoj ima odobren stalni boravak ili u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu rada.

Državljanin treće zemlje kojem za ulazak u RH treba viza, zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu RH.

Iznimno, državljani trećih zemalja kojima za ulazak u Hrvatsku treba viza, zahtjev za privremeni boravak mogu podnijeti i u policijskoj upravi/postaji ako:

 1. je član uže obitelji hrvatskog državljanina
 2. je životni ili neformalni životni partner hrvatskog državljanina
 3. dolazi radi studiranja na visokom učilištu, na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini
 4. je istraživač koji dolazi na temelju ugovora o gostovanju
 5. je član uže obitelji državljana treće zemlje iz točaka 3. i 4. ovoga stavka
 6. podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka zbog humanitarnih razloga
 7. je član obitelji nositelja „EU plave karte“.

Privremeni boravak odobrit će se strancu ispunjenjem sljedećih uvjeta da:

 1. je dokazao svrhu privremenog boravka,
 2. posjeduje valjanu putnu ispravu,
 3. posjeduje sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,
 4. ima zdravstveno osiguranje,
 5. uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku, osim ako je upućeni radnik odnosno student istraživač ili osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a
 6. nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
 7. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Dugotrajno boravište može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima u RH neprekidan privremeni boravak u trajanju od 5 godina (višekratan prekid privremenog boravka do 10 mjeseci ukupno ili do 6 mjeseci jednokratno ne smatra se prekidom privremenog boravka). U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka državljanin treće zemlje mora imati odobren privremeni boravak u RH.

Dugotrajno boravište odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz ispunjenje uvjeta navedenih pod točkom 6. ispunjava slijedeće uvjete:

 1. ima valjanu stranu putnu ispravu
 2. ima sredstva za uzdržavanje
 3. ima zdravstveno osiguranje
 4. zna hrvatski jezik i latinično pismo
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak ili nacionalnu sigurnost.

Zahtjev za odobrenje dugotrajnog boravišta (Obrazac 1a) podnosi se u policijskoj upravi/postaji nadležnoj prema mjestu boravišta stranca, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Obrazac 1a

Stalni boravak može se odobriti državljaninu treće zemlje koji je

 1. član obitelji ili životni partner hrvatskog državljanina koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno četiri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva
 2. pripadnik hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva koji svoj status dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj, a do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak
 3. do dana podnošenja zahtjeva imao neprekidno tri godine odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice je bio najmanje deset godina, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje
 4. maloljetno dijete koje do dana podnošenja zahtjeva za stalni boravak ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, a jedan od roditelja ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište
 5. imao prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. te je korisnik programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj, uz obvezu da priloži dokaz o nekažnjavanju iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku
 6. maloljetno dijete koje živi u Republici Hrvatskoj:

– čiji jedan od roditelja, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište uz suglasnost drugog roditelja

– čiji jedan roditelj, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj, a drugi je roditelj nepoznat, umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi ili potpuno odnosno djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb

 1. rođen u Republici Hrvatskoj i od rođenja živi na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati nije imao reguliran boravak.

Zahtjev za odobrenje dugotrajnog boravišta (Obrazac 1a) podnosi se u policijskoj upravi/postaji nadležnoj prema mjestu boravišta stranca, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

 

EU plava karta je dozvola boravka i rada za državljana treće države koji je visokokvalificirani radnik te istodobno predstavlja odobrenje za privremeni boravak i rad na državnom području RH. EU plava karta izdaje se u obliku biometrijske dozvole boravka. Državljanin treće zemlje kojem je izdana EU plava karta može raditi u RH samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.

Visokokvalificirani radnik državljanin treće države dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu RH, ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka.

Uvjeti za izdavanje EU plave karte su sljedeći:

 • valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje
 • ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana zaključen s poslodavcem koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj (u priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku),
 • dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.

Državljani trećih zemalja na odobrenom dugotrajnom boravištu ili stalnom boravku imaju pravo na:

 • rad i samozapošljavanje,
 • stručno usavršavanje,
 • obrazovanje i studentske stipendije,
 • socijalnu skrb, prava iz sustava socijalne sigurnosti (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita, doplatak za djecu i roditeljske potpore),
 • porezne olakšice,
 • pristup tržištu roba i usluga,
 • slobodu udruživanja i povezivanja u članstva u organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce.
 • Državljanin treće zemlje ostvaruje prava sukladno propisima Republike Hrvatske kojima se uređuju pojedina područja.
Migracije