DRŽAVLJANI 3. ZEMALJA

PITANJA I ODGOVORI

Kratkotrajni boravak je boravak državljanina treće zemlje do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na temelju vize ili bez vize na području svih država članica Schengena. Smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku tijekom boravka u Republici Hrvatskoj dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj, a državljanin treće zemlje u roku od dva dana od ulaska u RH, odnosno od promjene smještaja.  Državljanin treće zemlje kojemu ne treba viza može boraviti najduže 90 dana u vremenskom razdoblju od  180 dana računajući od prvog dana ulaska na područje svih država članica Schengena.

Državljanin treće zemlje koji je vlasnik stana/kuće za odmor kratkotrajni boravak može prijaviti i turističkoj zajednici za sebe i svoje prijatelje/rodbinu putem sustava e-visitor.

Kratkotrajni boravak prijavljuje se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu boravka državljanina treće zemlje ili turističkoj zajednici.

Obrazac prijave kratkotrajnog boravka (obrazac 16a)

Privremeni boravak je boravak državljanina treće zemlje do godinu, a može se odobriti u svrhu spajanja obitelji, životnog partnerstva, srednjoškolskog obrazovanja, studiranja, istraživanja, humanitarnih razloga, rada, rada upućenog radnika, boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a, boravka digitalnog nomada ili u druge svrhe.

Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak (Obrazac 1a)

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 2a)

Dozvole za boravak i rad

Državljanin treće zemlje kojemu za ulazak u RH nije potrebna viza, zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu RH ili u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu rada.

Državljanin treće zemlje kojem za ulazak u RH treba viza, zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu RH.

Iznimno, državljani trećih zemalja kojima za ulazak u Hrvatsku treba viza, zahtjev za privremeni boravak mogu podnijeti i u policijskoj upravi/postaji ako:

 1. je član uže obitelji hrvatskog državljanina
 2. je životni ili neformalni životni partner hrvatskog državljanina
 3. dolazi radi studiranja na visokom učilištu, na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini
 4. je istraživač koji dolazi na temelju ugovora o gostovanju
 5. je član uže obitelji državljana treće zemlje iz točaka 3. i 4.
 6. podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka zbog humanitarnih razloga
 7. je član obitelji nositelja „EU plave karte“.

Privremeni boravak odobrit će se državljaninu treće zemlje ispunjenjem sljedećih uvjeta da:

 1. je dokazao svrhu privremenog boravka,
 2. posjeduje valjanu putnu ispravu,
 3. posjeduje sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,
 4. ima zdravstveno osiguranje,
 5. uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku, osim ako je upućeni radnik odnosno student istraživač ili osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a
 6. nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
 7. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Dugotrajno boravište može se odobriti državljaninu treće zemlje koji do dana podnošenja zahtjeva ima u RH neprekidan privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu u trajanju od 5 godina (višekratna izbivanja iz Republike Hrvatske do 10 mjeseci ukupno ili do 6 mjeseci jednokratno za vrijeme neprekidnog petogodišnjeg boravka ne smatra se prekidom). U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje dugotrajnog boravišta državljanin treće zemlje mora imati odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu u RH.

Dugotrajno boravište odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz ispunjenje uvjeta navedenih pod točkom 6. ispunjava sljedeće uvjete:

 1. ima valjanu stranu putnu ispravu
 2. ima sredstva za uzdržavanje
 3. ima zdravstveno osiguranje
 4. zna hrvatski jezik i latinično pismo
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak ili nacionalnu sigurnost.

Zahtjev za odobrenje dugotrajnog boravišta (Obrazac 1a) podnosi se u policijskoj upravi/postaji nadležnoj prema mjestu boravišta državljanina treće zemlje, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Obrazac 1a

 

Stalni boravak može se odobriti državljaninu treće zemlje koji je

 1. član obitelji ili životni partner hrvatskog državljanina koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno četiri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva
 2. pripadnik hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva koji svoj status dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj, a do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak
 3. do dana podnošenja zahtjeva imao neprekidno tri godine odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice je bio najmanje deset godina, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje
 4. maloljetno dijete koje do dana podnošenja zahtjeva za stalni boravak ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, a jedan od roditelja ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište
 5. imao prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. te je korisnik programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj, uz obvezu da priloži dokaz o nekažnjavanju iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku
 6. maloljetno dijete koje živi u Republici Hrvatskoj:

– čiji jedan od roditelja, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište uz suglasnost drugog roditelja

– čiji jedan roditelj, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj, a drugi je roditelj nepoznat, umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi ili potpuno odnosno djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb

 1. rođen u Republici Hrvatskoj i od rođenja živi na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati nije imao reguliran boravak.

Zahtjev za odobrenje stalnog boravka (Obrazac 1a) podnosi se u policijskoj upravi/postaji nadležnoj prema mjestu boravišta državljanina treće zemlje, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

EU plava karta je dozvola boravka i rada za državljana treće države koji je visokokvalificirani radnik te istodobno predstavlja odobrenje za privremeni boravak i rad na državnom području RH. EU plava karta izdaje se u obliku biometrijske dozvole boravka. Državljanin treće zemlje kojem je izdana EU plava karta može raditi u RH samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos. Nositelj EU plave karte koji u prve dvije godine boravka u Republici Hrvatskoj promijeni poslodavca, dužan je u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa kod prvog poslodavca nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad EU plave karte.

Nakon proteka razdoblja od dvije godine nositelj EU plave karte o promjeni zaposlenja dužan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju u roku od osam dana od dana promjene zaposlenja i dostaviti novi ugovor o radu s novim poslodavcem, a EU plava karta važi do njezina isteka.

Visokokvalificirani radnik državljanin treće države dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu RH, ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka na Obrascu 4a.

Uvjeti za izdavanje EU plave karte su sljedeći:

 • uvjeti iz točke 5.
 • ugovor o radu za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana zaključen s poslodavcem koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj (u priloženom ugovoru o radu mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku),
 • dokaz o visokom obrazovanju odnosno diplomu, potvrdu ili drugi dokaz o formalnoj kvalifikaciji koju je izdalo visoko učilište koje je priznato u matičnoj državi
 • dokaz da ispunjava uvjete u skladu s posebnim propisima o stručnim kvalifikacijama za obavljanje regulirane profesije navedene u ugovoru u radu. 

Državljani trećih zemalja na odobrenom dugotrajnom boravištu ili stalnom boravku imaju pravo na:

 • rad i samozapošljavanje,
 • stručno usavršavanje,
 • obrazovanje i studentske stipendije, osim državne stipendije
 • socijalnu skrb, doplatak za djecu,
 • porezne olakšice,
 • pristup tržištu roba i usluga,
 • slobodu udruživanja i povezivanja te članstva u organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce ili organizacijama čiji članovi obavljaju posebno zanimanje, uključujući i naknade koje im takve organizacije daju.

 

 • Državljanin treće zemlje ostvaruje prava sukladno propisima Republike Hrvatske kojima se uređuju pojedina područja.
Migracije