DRŽAVLJANI 3. ZEMALJA

BORAVAK I RAD STRANACA U RH – državljani 3. zemalja

Državljani trećih zemalja su stranci koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europska unija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška, Republika Island, u daljnjem tekstu: EGP). Na državljane Švicarske Konfederacije primjenjuju se odredbe Zakona o strancima koje se odnose na državljane država članica EGP-a. Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka strancima propisani su Zakonom o strancima (NN 130/11, 74/13 i 69/17) i pripadajućim podzakonskim aktima.

 

Strane državljane koji žele boraviti odnosno raditi u Hrvatskoj možemo podijeliti u nekoliko kategorija. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za reguliranje boravka ovisi o navedenoj kategorizaciji.

 

Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote. Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada RH te se objavljuje u Narodnim novinama.

Stranac u Republici Hrvatskoj može boraviti na:

 • kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana)
 • privremenom boravku (do godine dana)
 • stalnom boravku (neograničeno).

 

Po pitanju viza, RH, kao država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), primjenjuje zajedničku viznu politiku EU u dijelu koji se odnosi na zajednički vizni režim. Na temelju vize državljanin treće zemlje ne može raditi na području RH osim u slučajevima navedenim u člancima od 82. – 85. Zakona o strancima (Narodne novine broj 130/2011, 74/2013 i 69/2017).

Odlukom Vlade RH, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava (dozvola boravaka i viza za dva ili više ulazaka), kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za RH uz uvjet da je navedena schengenska isprava važeća i u trenutku ulaska i izlaska iz RH.

Stranci, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, obrazac zahtjeva za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr . Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu, viznom centru ili posredstvom akreditirane turističke agencije.

Više

 

Bitne poveznice

o   Ministarstvo unutarnjih poslova

o   Priručnik za strance

o   Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

o   Zakon o strancima

o   Uredba o Zakoniku o schengenskim granicama

o   Uredba o Zakoniku Zajednice o vizama

o   Godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za 2018. godinu

PITANJA I ODGOVORI

Kratkotrajni boravak je boravak državljanina treće zemlje do 90 dana na temelju vize ili bez vize. Smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj, a državljanin treće zemlje u roku od dva dana od ulaska u RH, odnosno od promjene smještaja.  Stranac kojemu ne treba viza može boraviti najduže 90 dana u vremenskom razdoblju od  180 dana računajući od prvog dana ulaska.

Strani državljanin koji je vlasnik stana/kuće za odmor kratkotrajni boravak može prijaviti i turističkoj zajednici za sebe i svoje prijatelje/rodbinu putem sustava e-visitor.

Kratkotrajni boravak prijavljuje se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu boravka državljanina treće zemlje.

Obrazac prijave kratkotrajnog boravka (obrazac 8a)

Privremeni boravak je boravak stranca do godinu, a može se odobriti u svrhu spajanja obitelji, životnog partnerstva, rada, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja, humanitarnih razloga, rada upućenog radnika ili u druge svrhe.

Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad.

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)

Državljanin treće zemlje kojemu za ulazak u RH nije potrebna viza, zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu RH u državi članici EGP-a u kojoj ima odobren stalni boravak ili u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu rada.

Državljanin treće zemlje kojem za ulazak u RH treba viza, zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu RH.

Iznimno, državljani trećih zemalja kojima za ulazak u Hrvatsku treba viza, zahtjev za privremeni boravak mogu podnijeti i u policijskoj upravi/postaji ako:

 • dolaze radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini te član njegove uže obitelji,
 • su znanstveni istraživač koji dolaze temeljem ugovora o gostovanju te član njegove uže obitelji,
 • dolaze radi obavljanja poslova na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama/znanstvenog istraživanja te koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama/profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika te koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima i članovi njihove uže obitelji,
 • je član uže obitelji hrvatskog državljanina,
 • je životni ili neformalni životni partner hrvatskog državljanina.

Privremeni boravak odobrit će se strancu ispunjenjem sljedećih uvjeta da:

 1. je dokazao svrhu privremenog boravka,
 2. posjeduje valjanu putnu ispravu,
 3. posjeduje sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,
 4. ima zdravstveno osiguranje,
 5. nema zabranu ulaska i boravka u RH i
 6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Stalni boravak može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima u RH neprekidan privremeni boravak u trajanju od 5 godina (višekratan prekid privremenog boravka do 10 mjeseci ukupno ili do 6 mjeseci jednokratno ne smatra se prekidom privremenog boravka). U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka državljanin treće zemlje mora imati odobren privremeni boravak u RH.

Stalni boravak odobrit će se strancu ispunjenjem sljedećih uvjeta:

 • da posjeduje valjanu putnu ispravu,
 • da posjeduje sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,
 • da ima zdravstveno osiguranje,
 • da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje,
 • da ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Zahtjev za odobrenje stalnog boravka (Obrazac 1a) podnosi se u policijskoj upravi/postaji nadležnoj prema mjestu boravišta stranca, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Obrazac 1a

Stranac na stalnom boravku ima pravo na:

 • rad i samozapošljavanje,
 • stručno usavršavanje,
 • obrazovanje i studentske stipendije,
 • socijalnu skrb, prava iz sustava socijalne sigurnosti (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita, doplatak za djecu i roditeljske potpore),
 • porezne olakšice,
 • pristup tržištu roba i usluga,
 • slobodu udruživanja i povezivanja u članstva u organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce.

Državljanin treće zemlje ostvaruje prava sukladno propisima Republike Hrvatske kojima se uređuju pojedina područja.

EU plava karta je dozvola boravka i rada za državljana treće države koji je visokokvalificirani radnik te istodobno predstavlja odobrenje za privremeni boravak i rad na državnom području RH. EU plava karta izdaje se u obliku biometrijske dozvole boravka. Državljanin treće zemlje kojem je izdana EU plava karta može raditi u RH samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.

Visokokvalificirani radnik državljanin treće države dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu RH, ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka.

Uvjeti za izdavanje EU plave karte su sljedeći:

 • valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje
 • ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana zaključen s poslodavcem koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj (u priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku),
 • dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.
Migracije