Doprinosi

Doprinosi za obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23 i 114/23 — dalje u tekstu: Zakon) te Pravilnikom o doprinosima (Narodne novine, br. 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19, 43/23 i 143/23 — dalje u tekstu: Pravilnik) kao provedbenim propisom Zakona.

Zakonom je propisano da se odredbe o obvezi doprinosa odnose i na strance koji se u skladu s propisima o obveznim osiguranjima i ovisno o svome radnom ili  socijalnom statusu u Republici Hrvatskoj smatraju obvezno osiguranim osobama, odnosno koji u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnosti ili ostvaruju primitke prema kojima je propisana obveza doprinosa, osim ako međudržavnim ugovorima nije drugačije uređeno.

Obveza doprinosa za obvezna osiguranja sukladno Zakonu o doprinosima utvrđivat će se za:

 • radnika državljanina Europske unije ako se na tog osiguranika, sukladno Uredbi (EZ) br. 883/2004 (Službeni list Europske unije L 166, 30.4.2004, 1–123), primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo;
 • radnika državljana treće zemlje s kojom je Republika Hrvatska sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju, ako se u skladu s tim ugovorom na osiguranika primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo;
 • radnika državljana treće zemlje s kojom Republika Hrvatska nije sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju.

Doprinosi za mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje računaju se za radnike iz Europskog gospodarskog prostora (EGP) na isti način kao i za hrvatske državljane. Doprinosi za mirovinsko osiguranje plaćaju se na teret zaposlenika (iz plaće radnika), a doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca (na plaću radnika).

Osnovicu za obračun doprinosa po osnovi radnog odnosa predstavlja iznos plaće prema kojem se utvrđuje iznos doprinosa i to:

 • doprinosa iz osnovice na teret radnika:
  • doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 20% odnosno 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
  • doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 5%

Obveznik doprinosa po osnovi radnog odnosa iz plaće je osiguranik po osnovi radnog odnosa, dok obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz plaće je poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno za svakog osiguranika i prema plaći za svaki mjesec ili dio mjeseca u kojemu je radnik bio u radnom odnosu, odnosno prema svakom pojedinačno isplaćenom ostalom primitku.

 • doprinosa na osnovicu na teret poslodavca:
  • doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5%

Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa na plaću je poslodavac osiguranika po osnovi radnog odnosa ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

Poslodavac koji zapošljava radnika stranca na kojeg se primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo ima pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu u roku od jedne godine ako stranac do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca nema evidentiran staž u obveznom mirovinskom osiguranju odnosno ima evidentiran staž do osam dana (uključujući i osmi dan) po osnovi drugog dohotka.

Dokaz je pisana isprava nositelja obveznog mirovinskog osiguranja države stranca izdana u skladu s međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

Također poslodavac koji zapošljava radnika stranca na kojeg se primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo  ima pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu u trajanju do pet godina ako stranac do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca ima manje od 30 godina života. Dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno radno vrijeme.

Od 1. prosinca 2023. osiguranicima po osnovi radnog odnosa čije je ukupna mjesečna bruto plaća do 1.300,00 eura umanjuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i to:

 • za plaće do 700,00 eura umanjuje se za fiksni iznos od 300,00 eura
 • za plaće od 700,01 do 1.300,00 eura linearnim modelom primjenjujući sljedeću formulu:

0,5 * (1.300,00 – ukupan iznos bruto plaća za određeni mjesec).

Obveznici doprinosa iz plaće su i izaslani radnici ili osiguranik koji ostaje osiguranik prema zakonodavstvu RH po osnovi radnog odnosa kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici EU, ili u državi s kojom je međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, ili se primjenjuje pravni propis o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je poslodavac izaslanog radnika/osiguranika ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću, odnosno osiguranik ako je od poslodavca preuzeo obvezu obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Više

Bitne poveznice

Migracije