BORAVAK I RAD STRANACA U RH

Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka strancima propisani su odredbama Zakona o strancima (Narodne novine broj 130/2011 i 74/2013) i pripadajućim podzakonskim aktima.

Prema odredbama Zakona o strancima moguće je strane državljane koji žele boraviti odnosno raditi u Hrvatskoj podijeliti u nekoliko kategorija. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za reguliranje boravka ovisi o navedenoj kategorizaciji. Slijedom navedenog, kategorije stranih državljana su sljedeće:

 

 1. Stranci na kratkotrajnom boravku (turistički boravak)
 2. Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP-a) i Švicarske konfederacije i članovi njihovih obitelji, kao i članovi obitelji hrvatskih državljana
 3. Državljani trećih država s odobrenim stalnim boravkom u drugoj državi članici EGP-a i članovi njihovih obitelji
 4. Visokokvalificirani državljani trećih država s izdanom EU Plavom kartom
 5. Državljani trećih država koji nemaju državljanstvo države članice EGP. Način reguliranja njihova boravka odnosno rada ovisi o tome imaju li odobren stalni boravak na području države članice EGP-a odnosno jesu li članovi obitelji državljana država članica EGP-a, Švicarske Konfederacije ili hrvatskih državljana ili se ne mogu podvesti pod niti jednu od navedenih kategorija.

PITANJA I ODGOVORI

Kratkotrajni boravak je boravak stranog državljanina do 90 dana na temelju vize ili bez vize. U obvezi su ga prijaviti državljani trećih zemalja i to u roku od 2 dana od ulaska u Hrvatsku, odnosno od promjene smještaja. Stranac kojemu ne treba viza može boraviti najduže 3 mjeseca u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci računajući od prvog dana ulaska.

Strani državljanin koji je vlasnik stana/kuće za odmor kratkotrajni boravak može prijaviti i turističkoj zajednici za sebe i svoje prijatelje/rodbinu.

 

Obrazac prijave kratkotrajnog boravka (obrazac 8a) dostupan je na: http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/Obrazac%208a.pdf.

Kratkotrajni boravak prijavljuje se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu smještaja stranca, a može se izvršiti i elektroničkim putem.

Obveze prijave su oslobođeni:

 • državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) koji imaju pravo boraviti u Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku, ako posjeduju valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu,
 • strani državljani koji nemaju državljanstvo države članice EGP-a, a članovi su obitelji državljana Hrvatske ili druge države članice EGP-a, koji imaju pravo boraviti na području Hrvatske do 3 mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku, ako imaju valjanu putnu ispravu.

Državljani država članica EGP-a, državljani Švicarske Konfederacije, članovi njihovih obitelji i članovi obitelji hrvatskih državljana koji namjeravaju boraviti duže od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužni su najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka prijaviti privremeni boravak.

Stranac kojemu za ulazak u Hrvatsku nije potrebna viza, zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi članici EGP-a u kojoj ima odobren stalni boravak ili u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu rada.

 

Stranac kojem za ulazak u Hrvatsku treba viza, u pravilu, zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske. Iznimno, zahtjev se može podnijeti i u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka ako dolazi:

 • radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,
 • radi obavljanja znanstvenog istraživanja temeljem ugovora o gostovanju,
 • u okviru programa mobilnosti

 

Potvrda o prijavi izdaje se u obliku biometrijske boravišne iskaznice s rokom važenja do 5 godina.

Više informacija i obrasci prijave dostupno na:

http://www.mup.hr

Privremeni boravak odobrit će se strancu ispunjenjem sljedećih uvjeta:

–  da je dokazao svrhu namjeravanog privremenog boravka,

–  da posjeduje valjanu putnu ispravu,

–  da posjeduje sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,

–  da ima zdravstveno osiguranje i

–  da nema zabranu ulaska i boravka u RH

–  da ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje

Privremeni boravak odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

 • spajanja obitelji,
 • srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,
 • znanstvenog istraživanja,
 • humanitarnog razloga,
 • rada i
 • rada izaslanog (raspoređenog ili upućenog) radnika

Državljaninu države članice EGP koji je vlasnik nekretnine u RH može se odobriti privremeni boravak u druge svrhe do godine dana.

Autonomni boravak odobrava se bračnom ili izvanbračnom drugu i/ili djetetu koje je postalo punoljetno, ako ispunjavaju uvjete za odobrenje privremenog boravka i ako imaju odobreni privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji u neprekidnom trajanju od 4 godine (iznimno 3 godine, ako je osoba na temelju koje je odobren privremeni boravak umrla).

Stalni boravak može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima u RH neprekidan privremeni boravak u trajanju od 5 godina (višekratan prekid privremenog boravka do 10 mjeseci ukupno ili do 6 mjeseci jednokratno ne smatra se prekidom privremenog boravka).

Stalni boravak odobrit će se strancu ispunjenjem sljedećih uvjeta:

–  da posjeduje valjanu putnu ispravu,

–  da posjeduje sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,

–  da ima zdravstveno osiguranje,

–  da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje

–  da ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje

Stranac na stalnom boravku ima pravo na:

 • rad i samozapošljavanje,
 • stručno usavršavanje,
 • obrazovanje i studentske stipendije,
 • socijalnu skrb, prava iz sustava socijalne sigurnosti (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita, doplatak za djecu i roditeljske potpore),
 • porezne olakšice,
 • pristup tržištu roba i usluga
 • slobodu udruživanja i povezivanja u članstva u organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce

Državljanin države članice EGP-a i članovi njegove obitelji, bez obzira jesu li državljani država članica EGP-a imaju pravo ulaska u RH s valjanom putnom ispravom ili osobnom iskaznicom (ako nemaju zabranu ulaska i boravka i ne predstavljaju prijetnju za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje), imaju pravo boravka u RH do 3 mjeseca od dana ulaska i izjednačeni su u pravima s državljanima RH u okviru odredbi Ugovora o funkcioniranju EU.

Državljanin EGP-a koji namjerava boraviti duže od 3 mjeseca mora prijaviti privremeni boravak  ako namjerava raditi, ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji, ako pohađa visoko učilište i ima zdravstveno osiguranje ili ako se radi o članu obitelji koji se pridružuje državljaninu države članice EGP-a. Državljani EGP-a mogu raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.

 

Međutim, Vlada Republike Hrvatske može propisati primjenu pravila o radu u odnosu na državljane država članica EU i članova njihovih obitelji koje su prema hrvatskim državljanima uvele nacionalne mjere ograničenja pristupu tržištu rada ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma. Takva ograničenja propisana su Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu država članica EU i članova njihovih obitelji.

Popis DČ koje su hrvatskim državljanima ograničile pristup svom tržištu rada dostupan je na: http://www.mrms.hr

EU plava karta je dozvola boravka i rada za državljana treće države koji je visokokvalificirani radnik, te predstavlja istodobno odobrenje za privremeni boravak i rad na državnom području RH. EU plava karta izdaje se u obliku biometrijske dozvole boravka.

Visokokvalificirani radnik državljanin treće države dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka.

Uvjeti za izdavanje EU plave karte su sljedeći:

 • valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje
 • ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana,
 • dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.
Migracije